Pogosta vprašanja

  • Dobavitelj elektrike mora biti vključen v bilančno skupino in naveden v bilančni shemi, ki jo objavlja Borzen, organizator trga z električno energijo, d. o. o.
  • Dobavitelj elektrike mora biti registriran pri SODO d. o. o.

Dobavo električne energije dogovorijo odjemalci z dobavitelji električne energije samostojno, s sklenitvijo pogodbe o dobavi električne energije.

Podrobnejši postopek izvedbe zamenjave dobavitelja električne energije je urejen v poglavju IX.4. Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije (Uradni list RS, št. 7/21 in 41/22; v nadaljevanju: SONDSEE).

Seznam dobaviteljev je objavljen na spletni strani SODO: https://www.sodo.si/sl/za-odjemalce/seznam-dobaviteljev-elektricne-energije.

Dobavitelj električne energije lahko na podlagi odjemalčevega pooblastila izvede vse postopke, ki zadevajo zamenjavo dobavitelja in obenem dostopa do podatkov o porabi električne energije končnega odjemalca.

Ostale postopke, ki zadevajo spremembe na merilnem mestu (sprememba plačnika, lastnika, naslovnika, sprememba tarife, ipd.), lahko ureja izbrani dobavitelj po pooblastilu končnega odjemalca oz. imetnika soglasja za priključitev.

Ob spremembi iz enofaznega na trifazni priključek je potrebno pri pristojnem elektrodistribucijskem podjetju podati vlogo za izdajo soglasja za priključitev. Na osnovi podane vloge se na lokaciji merilnega mesta preverijo tehnične možnosti za izvedbo omenjene spremembe, ki se kot tehnični pogoj predpišejo v soglasju za priključitev. Na osnovi soglasja za priključitev sklene odjemalec s pristojnim elektrodistribucijskim podjetjem pogodbo o priključitvi, v kateri so definirane medsebojne pogodbene obveznosti glede priključka ter finančne obveznosti, ki jih je odjemalec dolžan poravnati pred spremembo.

Sprememba naslova za pošiljanje pošte pomeni, da želi odjemalec v enotni evidenci merilnih točk spremeniti naslov, na katerega se pošiljajo računi in vsi ostali dokumenti, vezani na merilno mesto navedeno na predmetni vlogi.

Na podlagi 252. člena SONDSEE ter pravilno izpolnjene in podane vloge za evidentiranje spremembe naslova za pošiljanje pošte se zahteva (sprememba naslova) evidentira v enotni evidenci merilnih točk. Plačnik in lastnik merilnega mesta ostajata pri spremembi naslova za pošiljanje pošte nespremenjena.

Zahtevek za spremembo naslova za pošiljanje pošte na merilnem mestu lahko poda uporabnik sistema ali z njegove strani pooblaščena oseba ali dobavitelj po pooblastilu uporabnika sistema. V tem primeru postopek poteka po tretjem odstavku 254. člena SONDSEE.

Navodila in zahtevek za spremembo naslovnika so na voljo na spletni strani SODO: https://sodo.si/sl/za-odjemalce/spremembe-na-merilnem-mestu/sprememba-naslova.

Sprememba plačnika merilnega mesta pomeni, da bo v enotni evidenci merilnih točk spremenjena oseba, kateri se izstavljajo računi.

Postopek spremembe plačnika na merilnem mestu se izvede v skladu s postopkom, opisanem v poglavju IX.2. SONDSEE o menjavi uporabnika sistema na obračunski merilni točki. Novi plačnik na merilnem mestu je tudi sklenitelj pogodbe o dobavi električne energije z izbranim dobaviteljem in pogodbe o uporabi sistema z distribucijskim operaterjem.

Običajno zahtevek za spremembo plačnika na merilnem mestu uveljavlja dobavitelj električne energije po pooblastilu lastnika merilnega mesta, v tem primeru postopek poteka skladno s tretjim odstavkom 254. člena SONDSEE.

Navodila in zahtevek za spremembo plačnika so na voljo na spletni strani SODO: https://sodo.si/sl/za-odjemalce/spremembe-na-merilnem-mestu/sprememba-placnika.

Sprememba lastnika merilnega mesta pomeni, da bo v enotni evidenci merilnih točk spremenjeno lastništvo merilnega mesta.

Sprememba lastnika na merilnem mestu se izvede v skladu s postopkom, opisanem v členih 248. in 249. SONDSEE.

Zahtevek za spremembo lastnika na merilnem mestu običajno uveljavlja dobavitelj po pooblastilu novega lastnika merilnega mesta. V tem primeru postopek poteka skladno s tretjim odstavkom 254. člena SONDSEE.

V kolikor lastnik merilnega mesta ne pooblasti drugega plačnika na merilnem mestu ali določi drugega naslova za pošiljanje pošte, je lastnik merilnega mesta tudi plačnik in naslovnik za vso pošto za to merilno mesto.

Navodila in zahtevek za spremembo lastnika so na voljo na spletni strani SODO: https://sodo.si/sl/za-odjemalce/spremembe-na-merilnem-mestu/spremembe-lastnika.

Končni odjemalec se v SZP razvršča v skupine končnih odjemalcev skladno z določili 101. člena SONDSEE. V kolikor želi odjemalec na obstoječem merilnem mestu uporabljati električno energijo za gospodinjski odjem, merilno mesto pa je v odjemni skupini ostali odjem, mora pridobiti novo soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje za spremenjen namen porabe električne energije in izpolniti zahteve izdanega soglasja za priključitev. Vse stroške, povezane z omenjenimi aktivnostmi, nosi lastnik merilnega mesta.

Končni odjemalec se v SZP razvršča v skupine končnih odjemalcev skladno z določili 101. člena SONDSEE. V kolikor želi odjemalec na obstoječem merilnem mestu uporabljati električno energijo za namen, ki ne spada v gospodinjski odjem, mora pridobiti novo soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje v odjemni skupini ostali odjem in izpolniti zahteve izdanega soglasja za priključitev. Vse stroške, povezane z omenjenimi aktivnostmi, nosi lastnik merilnega mesta.

Postopek menjave dobavitelja je enostaven in brezplačen. Z zamenjavo dobavitelja ostanejo nespremenjene tehnični pogoji in ostale karakteristike merilnega mesta.

Evidentiranje spremembe dobavitelja, po podpisu pogodbe o dobavi elektrike (podpis obeh strank, dobavitelja in končnega uporabnika) ter pogodbe o uporabi sistema (po pooblastili uredi izbrani dobavitelj), izvedeta izbrani dobavitelj in geografsko pristojno elektrodistribucijsko podjetje.

POSTOPEK: Odjemalec z izbranim dobaviteljem električne energije sklene novo pogodbo o dobavi in pooblastiti dobavitelja, da le-ta pri njegovem geografsko prisojenem lokalnem elektrodistribucijskem podjetju uredi celotni postopek zamenjave dobavitelja, kar pomeni, da na portal odda vlogo za zamenjavo dobavitelja in uredi odpoved pogodbe z vašim dosedanjim dobaviteljem. Elektrodistribucijsko podjetje pridobi odčitek stanja s števca električne energije (oz. oceno) in ga uporabi za končni obračun obveznosti do dosedanjega dobavitelja ter za določitev začetnega števčnega stanja pri novem dobavitelju.

Če je dobavitelj odjemalcu posredoval razloge zavrnitve zamenjave dobavitelja, ki mu jih je sporočilo odjemalčevo geografsko pristojno elektrodistribucijsko podjetje (npr. nedostopno merilno mesto, neskladje evidence distribucijskega operaterja o odjemalcu s predloženimi podatki odjemalca, pretečen datum, …), mora odjemalec z izbranim dobaviteljem dogovoriti način in časovne okvire ponovnega postopka zamenjave dobavitelja ter odpraviti razloge za zavrnitev.

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.