Pogosta vprašanja

Vse potrebno lahko glede na lokacijo vaše stanovanjske hiše uredite pri lokalnem elektrodistribucijskem podjetju oziroma njihovih lokalnih distribucijskih enotah, ki so pogodbeni izvajalci nalog distribucijskega operaterja - družbe SODO d. o. o.

Višino stroškov za omrežnino določi Agencija za energijo v svojem aktu. Cenik je objavljen na spletni strani SODO.

Soglasje za priključitev je upravni akt, ki določi način in pogoje priključevanja. Uporabnik omrežja mora zaprositi za novo soglasje za priključitev, če se spremenijo osnovni parametri priključka, glede katerega je bilo izdano soglasje, zlasti pa v naslednjih primerih:

  • ob spremembi priključne moči,
  • ob spremembi tehničnih karakteristik objektov in naprav, glede katerih je bilo izdano soglasje za priključitev,
  • ob spremembi skupine končnih odjemalcev (razvrščanje v skupino je urejeno v 9. členu Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije).

Dokončno izdano soglasje za priključitev ima veljavnost 2 leti. V tem času mora odjemalec za svoj obstoječi objekt izpolniti vse pogoje, predpisane v izdanem soglasju za priključitev, drugače le to preneha veljati.

Za izvedbo ločenega merilnega mesta se boste morali obrniti na lokalno elektrodistribucijsko podjetje, kjer vam bodo izdali ustrezno soglasje za priključitev za novo merilno mesto, v katerem bodo zapisali tehnične pogoje. Po pravnomočnosti soglasja za priključitev boste lahko zaprosili za pogodbo o priključitvi, s katero bodo določeni stroški omrežnine za priključno moč in neposredni stroški priključitve. Omrežnina za priključno moč je odvisna od vaših potreb po priključni moči, ki jih boste sporočili pred izdajo soglasja za priključitev.

Po plačilu obveznosti boste morali pristopiti k predelavi svoje notranje inštalacije. Ker nam konfiguracija vaše notranje inštalacije ni poznana, stroškov ni mogoče oceniti. Svetujemo vam, da poiščete elektroništalaterja (ki se registrirano ukvarja s to dejavnostjo), ki vam bo po ogledu lahko ocenil stroške predelave, po predelavi pa vam bo lahko izdal protokol o opravljenih meritvah inštalacije. Po izvedbi predelave boste zaprosili za priključitev ter sklenili pogodbo o uporabi sistema z lokalnim elektrodistribucijskim podjetjem in pogodbo o dobavi električne energije z izbranim ponudnikom električne energije.

Vse dodatne in  podrobnejše  informacije boste lahko pridobili pri lokalnem elektrodistribucijskem podjetju.

Povečanje priključne moči (z varovalke 25 A na 35 A) uredite pri lokalnem elektrodistribucijskem operaterju.

Ob predložitvi dokazila, da je bil objekt zgrajen pred 31. 12. 1967, in se mu namembnost objekta ni bistveno spremenila ter da je ustrezno evidentiran v zemljiškem katastru, je objekt mogoče priključiti na distribucijsko omrežje električne energije, če le to takšno priključitev tehnično omogoča. Oglasite se pri svojem lokalnem elektrodistribucijskem podjetju, kjer vam bodo izdali ustrezne dokumente (soglasje za priključitev in kasneje pogodbo o priključitvi in pogodbo o uporabi sistema) in vaš objekt po izgradnji nizkonapetostnega priključka ob izpolnitvi vseh predpisanih pogojev tudi priključili.

Ko ste pred več leti pridobili elektroenergetsko soglasje in na podlagi pogodbe izpolnili svoje finančnih obveznosti, je od takrat takrat preteklo že več let. Obligacijski zakonik navaja, da znaša splošni zastaralni rok za izpolnitev zavez po pogodbah 5 let, kar pomeni, da bi morali v tem roku zahtevati izpolnitev pogojev, za katere ste plačali prispevek. Predvidevamo, da tega v navedenem roku niste storili, zato vam je vaše lokalno elektrodistribucijsko podjetje po izdaji novega soglasja za priključitev ponovno zaračunalo omrežnino za priključno moč.

Za ureditev vaše obratovalnice bo potrebno pri vašem lokalnem elektrodistribucijskem podjetju pridobiti novo soglasje za priključitev, ki bo izdano na ime lastnika objekta (najemnikom se soglasja za priključitev ne izdajajo). V soglasju za priključitev bodo podani tehnični pogoji za priključitev. Nato bo lastnik objekta moral pridobiti pogodbo o priključitvi in plačati omrežnino za priključno moč ter ostale morebitne stroške, povezane z novim ali obstoječim priključkom. Temu bo sledila ustrezna preureditev napeljave v objektu - stanovanjski hiši - ločitev stanovanjskega dela in prostorov nove obratovalnice. Po končanih delih bo lastnik lahko zaprosil za priključitev. Prošnji bo moral priložiti zapisnik o ustreznosti novih električnih napeljav in pogodbo o dobavi električne energije, katero lahko po pooblastilu lastnika objekta pridobite na svoje ime tudi vi. Na podlagi teh dokumentov bo lastnik objekta podpisal še pogodbo o uporabi sistema, v kateri vas bo pooblastil za plačevanje omrežnine za uporabo distribucijskega omrežja, vaše lokalno elektrodistribucijsko podjetje pa bo izvedlo priključitev.

Višine stroškov vam zaradi premalo podatkov o vaših potrebah po električni energiji ter informacij o stanju omrežja in obstoječega priključka, žal me moremo posredovati, so pa le ti stvar vlagatelja zahteve za novo merilno mesto - lastnika objekta (oziroma vašega dogovora z lastnikom objekta).

Povračila dela stroškov so omogočali Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije (v nadaljevanju: Splošni pogoji) iz leta 1986, ki pa od leta 2002 ne veljajo več.

Splošni pogoji iz leta 1986 so v 3. odstavku 18. člena določali, da so imeli investitorji v električno omrežje 10 let pravico zahtevati od bodočih uporabnikov omrežja povračilo dela stroškov izgradnje tega omrežja, v katerega so investirali. Glede na dejstvo, da ste vi in vaši sosedje gradili omrežje leta 1997, ko so veljali Splošni pogoji iz leta 1986, in da je od izgradnje omrežja preteklo več kot 10 let, žal po veljavnih predpisih  niste več upravičeni do povračila dela stroškov izgradnje električnega omrežja.

Vse izvedenke Splošnih pogojev, ki so leta 2002 in 2007 nadomestile Splošne pogoje iz leta 1986 in tiste iz leta 2002, takšnih povračil žal več ne predvidevajo.

S kupoprodajno pogodbo in stanjem števca ob primopredaji se oglasite pri vašem lokalnem elektrodistribucijskem podjetju, ki bo uredil spremembo lastništva vaše elektrarne. Svetujemo vam tudi, da pri elektrodistribucijskem podjetju še preverite, če posredovana dokumentacija in podatki zadostujejo za izvedbo spremembe lastništva.

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.