Pogosta vprašanja

V kolikor želi odjemalec preiti iz dvotarifnega načina merjenja na enotarifni, o želeni spremembi  obvesti pristojno elektrodistribucijsko podjetje. Postopek lahko po pooblastilu odjemalca izvede tudi dobavitelj električne energije. Pogoj za izvedbo prehoda je odjemalčeva ureditev pogodbenega razmerja s svojim dobaviteljem električne energije, po katerem se bodo v nadaljevanju vse količine porabljene električne energije obračunavale po ET (enotni tarifi). Na osnovi sklenjene nove pogodbe o dobavi, dobavitelj z dokazilom o želeni spremembi obvesti pristojno elektrodistribucijsko podjetje, ki storitev izvede in jo zaračuna po veljavnem ceniku storitev, ki jih SODO zaračunava direktno uporabnikom in je objavljen na spletni strani SODO
/ceniki-energije/cenik-storitev-ki-jih-sodo-zaracunava-direktno-uporabnikom.

Vaše merilno mesto je razvrščeno v odjemno skupino: ODJEM NA SREDNJI NAPETOSTI od 1 do 35 kV. Ker se vam merjenje električne energije kot končnemu uporabniku vrši na sekundarni strani energetskega transformatorja na nizki napetosti, vam distribucijski operater pri obračunu omrežnine upošteva izgube transformacije. Odstotek izgub je odvisen od letnih obratovalnih ur na merilnem mestu, kar izhaja iz določil Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje. V navedenem aktu so vam na voljo še vse ostale informacije o kriterijih obračunavanja omrežnine.

V kolikor imate sodoben digitalni števec, se podatki za obračun porabe električne energije zajemajo iz sodobnega števca. Računi za električno energijo se izstavljajo po dejanski porabi.

Če imate nameščen navadni analogni števec, se  podatki izračunajo na podlagi pretekle porabe v skladu s 84. členom Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije, Ur.l. 126/31.12.2007. Med letom vam na podlagi povprečne porabe predhodnega obračunskega obdobja in števila dni v mesecu izdajamo akontativne račune. Najmanj enkrat letno popisovalec odčita števčno stanje, na podlagi katerega vam izdamo poračun.

V primeru, da uporabnik mesečno sam sporoča števčna stanja, se računi za porabljeno električno energijo izstavljajo na osnovi posredovanega števčnega stanja.

Količine so v obračunu (in v tabeli priloga A) prikazane z vrednostjo 0 vedno, ko je povprečna dnevna poraba za obdobje, na katero se nanaša obračun, enaka 0 ali ko je končno stanje na števcu enako začetnemu.

Načina obračuna sta dva:

 • letni obračun, ki pomeni, da gospodinjstvo med letom prejema mesečne (akontativne) račune za predvideno porabo, enkrat letno pa se na osnovi odbranega dejanskega stanja števca opravi obračun in
 • mesečni obračun, ki je izdelan na osnovi dejanske porabe.

Z uvedbo novih tehnologij in informacijskih rešitev se merilna mesta opremljajo z merilnimi napravami, ki omogočajo daljinski prenos merilnih podatkov. Vedno več gospodinjstev že prejema in plačuje mesečne račune na podlagi dejanskega stanja števca, pridobljenega s sodobnimi merilnimi napravami. Računi se glasijo na obdobje od prvega do zadnjega dne v mesecu. Spremljanje stroškov na merilnem mestu je za odjemalca tako veliko lažje. S tem se izognejo tudi morebitnim doplačilom in preplačilom, hkrati pa lahko sami lažje načrtujejo ukrepe za varčno rabo električne energije.

Za določanje cen za omrežnino se uporablja metoda poštne znamke, ki predstavlja sistem enotnega obračunavanja omrežnine, ne glede na dolžino prenosne poti in ne glede na lokacijo. Metoda velja za vse napetostne nivoje in za vse vrste uporabnikov, z izjemami glede na način nakupa elektrike. Če odjemalec prejema ločena računa za omrežnino in prispevke ter električno energijo, plačuje omrežnino pristojnemu elektrodistribucijskemu podjetju.

V primeru, ko odjemalec prejema skupne račune za omrežnino, prispevke in električno energijo, plačuje omrežnino dobavitelju elektrike. Cene omrežnin določa  Agencija za energijo in so javno objavljene. Več informacij vam je na voljo na spletni strani Agencije za energijo, ceniki pa na naši spletni strani.

Račun je sestavljen iz:

 • omrežnine, ki jo uporabnik sistema plača za distribucijo električne energije po električnem omrežju do njegovega prevzemno-predajnega mesta. Omrežnino določa Agencija za energijo in je namenjena za izvajanje dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja (Eles, d. o. o.) in izvajanju dejavnosti distribucijskega operaterja (SODO d. o. o.);
 • prispevka za delovanje operaterja trga, ki ga določa Vlada RS;
 • prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov(SPTE+OVE), ki ga določa Agencija za energijo;
 • prispevka za energetsko učinkovitost, ki ga določa določa Vlada RS;
 • električne energije, katere ceno določa dobavitelj elektrike; 
 • trošarine, ki jo določa Vlada RS, obračunava jo dobavitelj;
 • davka na dodano vrednost (DDV), ki ga določa Vlada RS, obračunava ga dobavitelj;
 • morebitnih drugih stroškov, ki jih zaračunavajo posamezni dobavitelji elektrike.

Omrežnina za prenosni in distribucijski sistem je namenjena pokrivanju stroškov izvajanja gospodarske javne službe sistemskega operaterja prenosnega omrežja (Eles, d. o. o.) in distribucijskega operaterja (SODO d. o. o.), in sicer za:

 • vodenje, obratovanje in vzdrževanje ter razvoj omrežij,
 • merjenje električne energije, obdelavo in posredovanje merilnih podatkov ter izdajanje soglasij in projektnih pogojev ter
 • pokrivanje izgub električne energije v omrežju.

Za stabilno in zanesljivo delovanje elektroenergetskega sistema je odgovoren sistemski operater prenosnega omrežja (Eles, d. o. o.).

Tarifne postavke za omrežnino so določene za:

 • omrežnino za prenosni sistem,
 • omrežnino za distribucijski sistem,
 • omežnino za čezmerno prevzeto jalovo energijo.

Omrežnino določa Agencija za energijo (v nadaljevanju: Agencija) skladno z Aktom o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunvanavanje omrežnine za elektrooperaterje.

Pri uporabnikih sistema z nemerjeno močjo je znesek omrežnine sestavljen iz stalnega in spremenljivega dela. Stalni del omrežnine predstavlja prispevek za obračunsko moč, ki je odvisen od moči omejevalca toka oziroma od nazivne moči obračunskih varovalk, spremenljivi del pa je odvisen od porabe električne energije v času višje, manjše tarife ali enotne tarife. Pri uporabnikih sistema z merjeno močjo (večji odjemalci) se tudi obračunska moč obračuna po doseženi moči.

Tarifne postavke za omrežnino so določene na podlagi upoštevanja upravičenega prihodka sistemskega operaterja prenosnega omrežja (Eles, d. o. o.) in distribucijskega operaterja (SODO d. o. o.) iz omrežnine in napovedane količinske porabe električne energije v regulativnem obdobju. Agencija z odločbo določi regulativni okvir za sistemskega operaterja prenosnega omrežja (Eles, d. o. o.) in distribucijskega operaterja električne energije (SODO d. o. o.) in tarifne postavke. SistemskI operater prenosnega omrežja (Eles, d. o. o.) in distribucijski operater (SODO d. o. o.) sta dolžna tarifne postavke za obračun omrežnine javno objaviti v 15 dneh od prejema odločbe.

Metodologija za obračunavanje omrežnine opredeljuje postopke in elemente, ki narekujejo sistemskemu operaterju prenosnega omrežja (Eles, d. o. o.) in distribucijskemu operaterju (SODO d. o. o.) način obračuna omrežnine in določa razvrstitev uporabnikov sistema v različne tarifne skupine. Metodologija za določitev regulativnega okvira in metodologija za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje opredeljujejo izhodišča ekonomskega reguliranja gospodarskih javnih služb dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja (Eles, d. o. o.) in distribucijskega operaterja (SODO d. o. o.) ter določa upravičene stroške za elektroenergetska omrežja in sistemske storitve za posamezno regulativno obdobje.

Uvajanje naprednega sistema merjenja in obračunavanja električne energije prinaša prednosti tako odjemalcu kot dobavitelju, saj je namen digitalnih števcev prav obračunavanje dejanske mesečne porabe.

Dobavitelj ni obvezan zagotoviti odjemalcu akontacijskega obračunavanja v primeru obračuna po podatkih dejanske porabe. Zahteva SODO je, da dobavitelj odjemalcu na računu objavi podatke, ki mu jih mesečno posreduje SODO.

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.