SODOKart

Spletno aplikacijo SODOKart je družba SODO d. o. o. pripravila ob sodelovanju vseh petih elektrodistribucijskih podjetij. SODOkart omogoča geografski prikaz možnih točk priključitve z vidika potenciala obstoječega omrežja za priključevanje večjih proizvodnih naprav (nad 50 kW) neposredno na obstoječe elektrodistribucijsko omrežje. To ne vključuje priključevanja proizvodnih naprav za individualno samooskrbo, ki se priključujejo na notranje omrežje uporabnikov sistema.

Ključni namen spletne aplikacije je usmerjanje investitorjev v priključitev večjih proizvodnih naprav na lokacije, kjer lahko že z obstoječim omrežjem takoj povečajo delež električne energije iz obnovljivih virov in tako skupaj zagotovimo energetsko neodvisnost širšemu krogu uporabnikov sistema.

Prikazani so potenciali streh stavb in lokacije degradiranih območij[1], kjer pa je presoja primernosti lokacije v pristojnosti investitorja. Kategorizacija potenciala streh stavb za postavitev sončne elektrarne je izdelana ob predpostavkah, da je za 1 kW moči sončne elektrarne potrebnih 7 m2 površine strehe in da je za postavitev elektrarne uporabne 40 % tlorisne površine strehe.

Omogočeno je iskanje po naslovu ali parceli z izbiro načina priključitve. Po vpisu lokacije lahko enostavno poiščemo najbližjo točko vključitve v omrežje. S klikom na točko se prikaže prosta zmogljivost omrežja v kW. Kot podlaga je uporabljen zemljevid Slovenije, na katerem so glede na stanje omrežja prikazane možnosti priključevanja večjih proizvodnih naprav s točko priključitve neposredno v transformatorsko postajo ali na srednjenapetostni nivo. Viri podatkov o distribucijskem omrežju so lastni podatki in podatki elektrodistribucijskih podjetij Elektro Celje d. d., Elektro Gorenjska d. d., Elektro Ljubljana d. d., Elektro Maribor d. d. in Elektro Primorska d. d.

Za boljšo preglednost je omogočen prikaz orientacijskih območij v okolici posameznih točk priključitve na elektrodistribucijsko omrežje.

Vse informacije veljajo za obstoječe stanje v omrežju, ki se z vsakim novim izdanim soglasjem za priključitev spremeni. Pred izgradnjo proizvodne naprave je - ne glede na prikazano v aplikaciji - potrebno pridobiti soglasje za priključitev, kjer se v samem postopku izdela elektroenergetska analiza možnosti vključitve v omrežje in določi točka priključitve s tehničnimi pogoji v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijski sistem električne energije (SONDSEE[2]). Za priključitev na distribucijsko omrežje je potrebno zgraditi lastni priključni vod, ki v primeru priključitve na srednjenapetostni nivo vključuje lastno transformatorsko postajo.

Prikazane informacije o možnosti priključitve so informativne narave, za katere družba SODO d. o. o. ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Navodila za uporabo aplikacije SODOKart so na voljo tukaj in v orodni vrstici aplikacije.

Dostop do aplikacije SODOKart


[1] Lastnik baze degradiranih območij: Ministrstvo za okolje in prostor. Sofinancer baze: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Avtor baze: Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Stanje baze: september 2020 (zadnje razpoložljivo stanje).

[2] https://www.sodo.si/sl/kdo-smo/zakonodaja/sondsee

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.