Pogosta vprašanja

V kolikor želi odjemalec uporabljati manjšo dnevno tarifo (MT) tudi ob praznikih (dela prostih dnevih), je zaradi ukinitve proizvodnega programa krmilnih naprav proizvajalca Iskraemeco, tip TKM8 potrebna namestitev sodobne merilne naprave, ki že ima vgrajeno notranjo uro in program za preklop med tarifnimi časi. Takšen tip merilne naprave lahko odjemalec skupaj s storitvijo montaže na svoje stroške naroči pri pristojnem elektroditribucijskem podjetju ali si ustrezno merilno napravo kupi sam (v tem primeru pristojnemu elektrodistribucijskemu podjetju plača samo stroške montaže).

Pogoj, da se posamezno merilno mesto vključi v sistem daljinskega odčitavanja in obračuna po dejanskih količinah, je nameščena ustrezna sodobna merilna naprava ter opremljenost elektroenergetske infrastrukture z ustrezno komunikacijsko tehnologijo.

Najverjetnejši razlog, da še nimate obračuna po dejanski porabi je, da transformatorska postaja, iz katere se napaja vaše merilno mesto, še ni opremljena z ustrezno tehnologijo za zajem in prenos podatkov do upravljavca distribucijskega omrežja.

O načrtovani prekinitvi distribucije ali motnji oskrbe z električno energijo zaradi zamenjave MKN pristojno elektrodistribucijsko podjetje uporabnike omrežja obvešča na način, skladen z 39. členom Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Ur. l. RS 126/2007), (v nadaljevanju: Splošni pogoji).

Obveščanje uporabnikov omrežja o načrtovanih prekinitvah distribucije zaradi zamenjave MKN se izvaja v pisni ali drugi primerni obliki.

V primerih prekinitve distribucije širšemu krogu uporabnikov omrežja se izvaja obveščanje preko sredstev javnega obveščanja vsaj 48 ur pred prekinitvijo. Obveščanje individualnega uporabnika se izvede neposredno pred izvedbo zamenjave MKN. V kolikor odjemalca zaradi njegove odsotnosti ni mogoče obvestiti o zamenjavi, se prekinitev odjema in zamenjava MKN izvede brez njegove prisotnosti in v času, ki ga kot uporabnika najmanj prizadene. SODO uporabnika o zamenjavi MKN, skladno s 64. členom Splošnih pogojev, osem dni po izvršeni zamenjavi tudi pisno obvesti na naslov, dogovorjen s pogodbo o dostopu.

V kolikor odjemalec ob sami zamenjavi merilne naprave ni prisoten in želi preveriti istovetnost števčnih stanj odstranjene merilne naprave s stanjem na obvestilu, mu pristojno elektrodistribucijsko podjejte (kjer se odstranjena merilna naprava nahaja) v roku 30 dni od dneva zamenjave le to tudi omogoči.

Zamenjavo merilnih naprav smatramo tudi kot izvajanje kontrole na merilnem mestu, ki jo je SODO upravičen izvajati ob vsakem, tudi nenapovedanem, obisku merilnega mesta.

Elektrodistribucijska podjetja pospešeno izvajajo prehod na sistem daljinskega odčitavanja in obračuna po dejanski porabi tudi za gospodinjske in male poslovne odjemalce. Posamezno merilno mesto se lahko vključi v sistem daljinskega obračuna, ko je nameščena ustrezna merilna naprava in ko je  transformatorska postaja opremljena z ustrezno tehnologijo (koncentratorjem).

Tarifne postavke za omrežnino se delijo na: višje dnevne tarifne postavke v času (VT), manjše dnevne tarifne postavke v času (MT) in enotne tarifne postavke (ET).

VT- višje dnevne tarifne postavke se obračunavajo vsak delavnik od 6. do 22. ure. V obdobju, ko velja poletni čas, se za končnega odjemalca obračunavajo višje dnevne tarifne postavke od 7.00 do 23.00 ure, v kolikor njegova krmilna naprava ne omogoča programske nastavitve prilagajanja na poletni čas.

MT- manjše dnevne tarifne postavke se obračunavajo v preostalem času in ob sobotah, nedeljah ter dela prostih dnevih od 00.00 do 24.00 ure. V primeru, če končni odjemalec nima ustrezne krmilne naprave, ki bi evidentirala porabo električne energije v času MT ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih, potem se upošteva čas MT, odvisno od zmožnosti prilagoditve krmilne naprave evidentiranja porabe električne energije ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih.

ET- enotne tarifne postavke veljajo v primerih, ko ima odjemalec nameščeno enotarifno merilno napravo ali ko se končni odjemalec odloči za enotarifni način obračunavanja omrežnine. ET velja v času od 00.00 do 24.00 ure.

Priključna moč je najvišja dovoljena moč, ki je zakupljena v soglasju za priključitev. Obračunska moč je izmerjena ali določena glede na varovalko za obračun uporabe omrežja in prispevkov in je navedena na računu.

Priključna moč je najvišja dovoljena vrednost moči, ki jo sme končni odjemalec doseči na prevzemno-predajnem mestu pri odjemu električne energije iz omrežja, oz. proizvajalec pri dobavi električne energije v omrežje in jo določi SODO v soglasju za priključitev.

Obračunska moč je merilo največjega trenutnega odjema električne energije, ki ga omogoča odjemalčev priključek. Določena je na podlagi zmogljivosti omejevalnika toka, ki je pri gospodinjskih odjemalcih praviloma varovalka. Obračunska moč je navedena na računu in je lahko enaka ali manjša od priključne moči.

V kolikor želi odjemalec preiti iz enotarifnega načina merjenja na dvotarifni, o želeni spremembi  obvesti pristojno elektrodistribucijsko podjetje. Postopek lahko po pooblastilu odjemalca izvede tudi dobavitelj električne energije. Pogoj za izvedbo prehoda je odjemalčeva ureditev pogodbenega razmerja s svojim dobaviteljem električne energije, po katerem se bodo v nadaljevanju vse količine porabljene električne energije obračunavale po VT (višji tarifi) in MT (manjši tarifi). Na osnovi sklenjene nove pogodbe o dobavi dobavitelj z dokazilom o želeni spremembi obvesti pristojno elektrodistribucijsko podjetje, ki storitev izvede in jo zaračuna po veljavnem ceniku storitev, ki jih SODO zaračunava direktno uporabnikom in je objavljen na spletni strani SODO:
/ceniki-energije/cenik-storitev-ki-jih-sodo-zaracunava-direktno-uporabnikom.

Omeniti je potrebno, da mora biti za prehod na dvotarifno merjenje merilno mesto opremljeno z ustreznim števcem in pripadajočo komunikacijsko opremo. V primeru, da temu ni tako, nastanejo dodatni stroški, ki bremenijo uporabnika omrežja.

Navedena merilna naprava ima tri oznake, in sicer: VT - višjo dnevno tarifo, MT – manjšo dnevno tarifo in ET, ki je seštevek obeh. Kadar nam posredujete stanje števca VT in MT, bodite pozorni, da pomotoma ne posredujete stanja ET. Za popis števčnega stanja lahko uporabite naslednja navodila:

Navodila za odbiranje števcev električne energije proizvajalca Iskraemeco tip ME 351 - D1A51
Na LCD zaslonu se ciklično (vsakih 10 sekund) prikazujejo podatki o porabi električne energije tako za enotarifni, kot za dvotarifni način merjenja. Za razpoznavanje posameznih prikazanih podatkov se uporabljajo mednarodne številčne oznake, ki so na LCD zaslonu zapisane pred vrednostjo izmerjene veličine. Njihov pomen je zapisan tudi na čelni plošči števca. Za lažje razumevanje vam podajamo natančnejši pomen oznak:

0 - porabljena delovna električna energija pri enotarifnem merjenju (ET)
1 - porabljena delovna električna energija pri dvotarifnem merjenju v višji tarifi (VT)
2 - porabljena delovna električna energija pri dvotarifnem merjenju v manjši tarifi (MT).


Navodila za odbiranje števcev električne energije proizvajalca Iskraemeco tip MT 351 - D1A51
Na LCD zaslonu se ciklično (vsakih 10 sekund) prikazujejo podatki o porabi električne energije tako za enotarifni kot za dvotarifni način merjenja. Za razpoznavanje posameznih prikazanih podatkov se uporabljajo mednarodne številčne oznake, ki so na LCD zaslonu zapisane pred vrednostjo izmerjene veličine. Njihov pomen je zapisan tudi na čelni plošči števca. Za lažje razumevanje vam podajamo natančnejši pomen oznak:

1.8.0 - porabljena delovna električna energija pri enotarifnem merjenju (ET)
1.8.1 - porabljena delovna električna energija pri dvotarifnem merjenju v višji tarifi (VT)
1.8.2 - porabljena delovna električna energija pri dvotarifnem merjenju v manjši tarifi (MT)

Drugi podatki:
0.9.1 - tekoči čas
0.9.2 - datum

Navodila za odbiranje števcev električne energije proizvajalca Iskraemeco tipov:
ME 371 - D1A54
MT 371 - D1A54
ME 372 - D1A54
MT 372 - D1A54
ME 381 - D1A52(54)
MT 381 - D1A52(54)

Na LCD zaslonu se ciklično (vsakih 10 sekund) prikazujejo podatki o porabi električne energije tako za enotarifni kot za dvotarifni način merjenja. Za dvotarifno merjenje tako ni več potrebna stikalna ura, ker je le-ta že vgrajena v števcu. Za razpoznavanje posameznih prikazanih podatkov se uporabljajo mednarodne številčne oznake, ki so na LCD zaslonu zapisane pred vrednostjo izmerjene veličine. Njihov pomen je zapisan na čelni plošči števca. Za lažje razumevanje vam podajamo natančnejši pomen oznak:

15.8.0 - porabljena delovna električna energija pri enotarifnem merjenju (ET)
15.8.1 - porabljena delovna električna energija pri dvotarifnem merjenju v višji tarifi (VT)
15.8.2 - porabljena delovna električna energija pri dvotarifnem merjenju v manjši tarifi (MT)

Trenutno aktivna tarifa je na LCD zaslonu označena s trikotno zastavico nad oznako VT ali MT.

Drugi podatki:
0.9.1 - tekoči čas
0.9.2 - datum

Navodila za odbiranje števcev električne energije proizvajalca Landis&Gyr tipov:
ZCF 120ACtFs2
ZMF 120ACtFs2
ZMD 120AR

Na LCD zaslonu se ciklično (vsakih 10 sekund) prikazujejo podatki o porabi električne energije tako za enotarifni kot za dvotarifni način merjenja. Za razpoznavanje posameznih prikazanih podatkov se uporabljajo mednarodne številčne oznake, ki so na LCD zaslonu zapisane pred vrednostjo izmerjene veličine. Njihov pomen je zapisan tudi na čelni plošči števca. Za lažje razumevanje vam podajamo natančnejši pomen oznak:

15.8.0 - porabljena delovna električna energija pri enotarifnem merjenju (ET)
15.8.1 - porabljena delovna električna energija pri dvotarifnem merjenju v višji tarifi (VT)
15.8.2 - porabljena delovna električna energija pri dvotarifnem merjenju v manjši tarifi (MT)

Drugi podatki:
0.9.1 - tekoči čas
0.9.2 - datum

Če odjemalec sumi, da njegova merilna naprava nepravilno evidentira prevzem ali oddajo električne energije oziroma moči, lahko od SODO zahteva nadzorni pregled. Pisno zahtevo za izredno kontrolo točnosti umerjene merilne naprave uporabnik omrežja naslovi na pristojno enoto elektrodistribucijskega podjetja. Elektrodistribucijsko podjetje o želeni aktivnosti pisno obvesti neodvisen, s strani Urada RS za meroslovje akreditiran merilni laboratorij, ki izvaja kontrolo merilnih naprav po postopkih, s katerimi zagotavlja neodvisnost, nepristranskost in poštenost meritev. Laboratorij določi datum izrednega pregleda merilne naprave in o tem obvesti pristojno enoto elektrodistribucijsko podjetje. Uporabnik omrežja je lahko pri nadzornem pregledu merilne naprave tudi prisoten. O terminu izvajanja izredne kontrole je odjemalca dolžna obvestiti pristojna enota elektrodistribucijskega podjetja.

Če se pri nadzornem pregledu ugotovi, da so imele obračunske merilne naprave pri registriranju prevzema ali oddaje električne energije napake, ki so večje od tistih, kot bi jih po veljavnih predpisih smele imeti, stroške izrednega pregleda, demontaže, pregleda in umerjanja ter ponovne montaže, skladno s 63. členom Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja krije SODO, v nasprotnem primeru pa uporabnik, ki je pregled zahteval. Stroški demontaže in ponovne montaže števca se zaračunajo po veljavnem ceniku storitev, ki jih SODO zaračunava direktno uporabnikom, ki je objavljen na spletni strani SODO /ceniki-energije/cenik-storitev-ki-jih-sodo-zaracunava-direktno-uporabnikom

Pri vseh stikalnih urah starejših tipov (razen tipa TKM8-B12 3KO proizvajalca Iskraemeco), ki  preklopa med zimskim in letnim časom ne omogočajo, lahko prihaja do t.i. zamude pri preklopu med višjo in manjšo tarifo. V skladu z 72. členom Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije se stikalne ure, ki niso opremljene s samodejnim preklopom med letnim in zimskim časom, ob prehodu med poletnim in zimskim časom ne prestavljajo. Takšna  stikalna ura prav tako ne omogoča beleženja manjše tarife ob  praznikih. V kolikor želi odjemalec merjenje po manjši tarifi tudi ob praznikih, je potrebno na merilnem mestu namestiti sodoben elektronski števec, ki že ima vgrajeno stikalno uro. Stroške nakupa in namestitve takega števca krije odjemalec.

Če uporabnik ugotovi, da stikalna ura, ki krmili njegov dvotarifni števec, ne deluje (ne preklaplja med VT in MT), prehiteva ali zaostaja, je dolžan o tem obvestiti pristojno elektrodistribucijsko podjetje, ki bo preverilo delovanje preklopa in ustrezno ukrepalo.

Odločitev o obračunskem elementu (glavni varovalki) je stvar lastnika merilnega mesta, ki mora poskrbeti za strokovno presojo o tem, kakšno varovalko potrebuje. Glavno varovalko je mogoče tudi znižati, vendar mora odjemalec pred takšno odločitvijo natančno preveriti, da z znižanjem varovalke ne bi prišlo do prekinitve in s tem še do dodatnih stroškov zamenjave glavne varovalke. Priporočajo se tudi ukrepi varčne rabe, ki jih najdete na spletni strani  http://www.uresnicujmo.si/

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.