Pogosta vprašanja

Distribucijski operater, skladno z določbo 11. odstavka 143. člena Zakon o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21; v nadaljevanju: ZOEE), ki opredeljuje odklop po predhodnem obvestilu, vsako ravnanje uporabnika sistema, ki skladno s 245. členom SONDSEE pomenijo odjem ali oddajo električne energije uporabnika sistema iz distribucijskega sistema, ki ni skladen s Soglasjem za priključitev ali primere, ko uporabnik sistema nima urejenih pogodbenih razmerij z distribucijskim operaterjem, šteje za neupravičen odjem električne energije.

SODO na osnovi zakonske določbe sedmega odstavka 69. člena ZOEE, obračuna uporabniku neupravičen odjem (omrežnino in prispevke ter neupravičeno porabljeno električno energijo), skladno z določbo prvega odstavka 246. člena SONDSEE. Neupravičeno porabljena električna energije se zaračuna po ceni, ki je enaka ceni električne energije višje dnevne tarifne postavke za zasilno oskrbo na dan izstavitve računa, povečani za 30 %. Cenik zasilne oskrbe je objavljen na spletni strani SODO: https://sodo.si/ostali-ceniki/cenik-za-zasilno-oskrbo-z-elektricno-energijo

Kot neupravičen odjem se po določbi drugega odstavka 245. člena SONDSEE šteje, če:

- je uporabnik priključen na distribucijski sistem brez ustrezne pogodbe o uporabi sistema ali pogodbe o dobavi, niso pa izpolnjeni pogoji za zasilno ali nujno oskrbo;

- uporabnik sistema odjema ali oddaja električno energijo brez zahtevanih ali dogovorjenih merilnih naprav ali mimo njih ali če onemogoča pravilno registriranje merilnih podatkov ali v zahtevanem roku ne odpravi tehničnih pomanjkljivosti;

- uporabnik sistema onemogoča distribucijskemu operaterju dostop do merilnih naprav za potrebe vzdrževanja in odčitavanja merilnih naprav, za katere je ugotovljena trajna nedostopnost po 219. členu teh SONDSEE;

- je uporabnik sistema z merilnih naprav odstranil varnostno plombo;

- se uporabnik sistema svojevoljno priključi na distribucijski sistem;

- uporabnik sistema z merjeno močjo prekorači priključno moč določeno v SZP

 Če podatkov za izračun neupravičenega odjema ni mogoče z zanesljivostjo ugotoviti, se ocenitev količin električne energije in obračunske moči neupravičenega odjema za potrebe obračuna porabljene električne energije, omrežnine in prispevkov izvede skladno z določilom 247. člena SONDSEE.

Poleg stroškov porabljene električne energije, omrežnine in prispevkov SODO uporabniku zaračuna tudi stroške odklopa ter stroške ugotavljanja neupravičenega odjema.

Povzročeno dejanje neupravičenega odjema električne energije je kaznivo dejanje in kršitev zakonodaje.

Zasilna oskrba je dobava električne energije končnim odjemalcem, skladno z določilom 32. člena ZOEE in 222. - 229. členom SONDSEE, na osnovi katerih mora Distribucijski operater samodejno in brez prestopnih rokov po prejemu obvestila izvajalca gospodarske javne službe operaterja trga z elektriko, zagotoviti dobavo končnim odjemalcem, ki so priključeni na njegov sistem, če jim preneha veljavnost pogodbe o dobavi zaradi ukrepov, ki so posledica insolventnosti ali nelikvidnosti dobavitelja, ali če iz drugega razloga izgubijo status člana bilančne sheme, v skladu s predpisom, ki ureja delovanje trga z električno energijo.

Distribucijski operater mora na zahtevo odjemalca zagotoviti dobavo tudi vsakemu:

- gospodinjskemu odjemalcu,

- malemu poslovnemu odjemalcu.

Cena dobave zasilne oskrbe mora biti javno objavljena in višja od tržne cene za dobavo primerljivemu odjemalcu, ne sme pa je presegati več kot 25 %. Ceno električne energije za zasilno oskrbo določi distribucijski operater v višini, ki pokriva dolgoročno ceno nabave električne energije ter dodatne stroške zagotavljanja in izvajanja zasilne oskrbe. Pogoji zasilne oskrbe se natančneje določijo v sistemskih obratovalnih navodilih.

Pogoji in cenik zasilne oskrbe so objavljeni na spletni strani https://sodo.si/ostali-ceniki/cenik-za-zasilno-oskrbo-z-elektricno-energijo.

Distribucijski operater izvaja nujno oskrbo ranljivim odjemalcem skladno z določbo 33. člena ZOEE in 230 .- 240. člena SONDSEE ter na osnovi predpisa Agencije za energijo, ki ureja kriterije in pravila za zagotavljanje nujne oskrbe z električno energijo.

Ranljivi odjemalec je gospodinjski odjemalec, ki si zaradi svojih premoženjskih razmer, deleža izdatkov za energijo od razpoložljivega dohodka in drugih socialnih okoliščin ter bivalnih razmer ne more zagotoviti drugega vira energije za gospodinjsko rabo, ki bi mu povzročil enake ali manjše stroške za najnujnejšo gospodinjsko rabo.

Distribucijski operater ranljivemu odjemalcu ne sme odklopiti električne energije oziroma odjema omejiti pod količino oziroma moč, ki je glede na okoliščine (letni čas, temperaturne razmere, kraj prebivanja, zdravstveno stanje in druge podobne okoliščine) nujno potrebna, da ne pride do ogrožanja življenja in zdravja odjemalca ter oseb, ki z njim prebivajo.

Distribucijski operater mora odjemalca pred odklopom obvestiti o možnosti nujne oskrbe, o dokazilih, ki jih mora odjemalec predložiti operaterju, da mu operater odobri nujno oskrbo, in o rokih, v katerih je treba ta dokazila predložiti. Cenik nujne oskrbe je objavljeni na spletni strani: https://sodo.si/ostali-ceniki/cenik-nujne-oskrbe-ranljivih-odjemalcev.

Skladno s kriteriji in pravili za zagotavljanje nujne oskrbe z električno energijo je nujna oskrba predvidena kot preložitev odklopa električne energije merilnega mesta gospodinjskega odjemalca, ko gre za skrajne primere ogrožanja življenja in zdravja ranljivega odjemalca, in po kateri:h mora vlagatelj zahteve za nujno oskrbo izpolnjevati določene kriterije ter predložiti določena dokazila:

  • dokazilo, da je uporabnik sistema ali oseba, ki z njim prebiva v istem gospodinjstvu na Center za socialno delo CSD vložil Vlogo za dodelitev redne denarne socialne pomoči (DSP), že pred prejemom obvestila o odklopu in
  • dokazilo o bivalnih razmerah, da je edini možni način ogrevanja, ogrevanje z električno energijo v obdobju od 1. oktobra do 30. aprila). V primeru večstanovanjske stavbe pisno potrdilo upravljavca stavbe o načinu ogrevanja bivalnih prostorov ranljivega odjemalca. Dokazilo mora biti izdano posebej za namen ugotavljanja upravičenosti do nujne oskrbe in ne sme biti starejše od treh mesecev. V primeru individualne ali večstanovanjske stavbe brez centralnega ogrevanja potrdilo oziroma zapisnik o rednem letnem pregledu kurilnih naprav pristojne dimnikarske službe, iz katerega je nedvoumno razvidno, da stavba nima centralnega ogrevanja niti ni vsaj v enem prostoru možno ogrevanje na trda ali druga goriva. Dokazilo ne sme biti starejše od enega leta, ali
  • dokazilo oz. potrdilo osebnega zdravnika, da ranljivi odjemalec za ohranjanje življenja in zdravja nujno potrebuje medicinske aparate ali opremo, ki za delovanje potrebuje električno energijo, in iz katerega izhaja, da bi bilo v primeru odklopa električne energije ogroženo življenje in zdravje ranljivega odjemalca oziroma oseb, ki z njim prebivajo v skupnem gospodinjstvu. Dokazilo mora biti izdano posebej za namen ugotavljanja upravičenosti do nujne oskrbe in mora natančno opredeliti obdobje, v katerem bi odklop ogrožal življenje in zdravje ranljivega odjemalca.
Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.