Načrt razvoja

Zahteva za izdelavo desetletnega načrta razvoja distribucijskega omrežja električne energije je postavljena v 76. členu Zakona o oskrbi z električno energijo. Družba SODO d. o. o. vsaki dve leti izdela načrt razvoja omrežja za obdobje desetih let in ga uskladi z Celovitim nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom Republike Slovenije. Zahtevano vsebino načrta razvoja in elemente planiranja za izdelavo načrta razvoja poda Agencija za energijo.

Cilji, ki jih želimo doseči z Razvojnim načrtom za prihodnje desetletno obdobje sledijo ključnim ciljem zakonodajnega paketa »Čista energija za vse Evropejce«, ki so: postaviti energijsko učinkovitost na prvo mesto, prevzeti vodilno vlogo v energiji iz obnovljivih virov v svetovnem merilu in zagotoviti pošteno obravnavo odjemalcev.

Razvojni načrt tako izpostavlja naslednje cilje:

 • zadostiti načrtovani in dejanski porabi ter potrebam po električni moči,
 • zagotoviti enakopravne pogoje na trgu z električno energijo tako za dobavitelje kot za uporabnike sistema,
 • dolgoročno usmerjati k dviganju zanesljivosti dobave električne energije (ustrezno načrtovanje omrežja: podzemna izvedba vodov …) končnim odjemalcem,
 • povečati energetsko in ekonomsko učinkovitost elektrodistribucijske infrastrukture,
 • spodbujati investiranje v distribucijski sistem z uporabo okolju prijaznih rešitev in najsodobnejših tehnologij,
 • zagotavljati pogoje za priključevanje novih uporabnikov v razumnih rokih in z razumnimi stroški,
 • z uporabo enotnih kriterijev in postopkov načrtovanja razvoja omrežja zagotoviti poenoten koncept razvoja distribucijskega sistema na celotnem območju Republike Slovenije,
 • prepoznavati osrednjo vlogo odjemalcev, ki s svojim ravnanjem prehajajo iz neaktivnega udeleženca v aktivnega udeleženca trga z energijo; le ti v prihodnje ne bodo le odjemali energije iz omrežja, ampak bodo iskali možnosti vključevanja lastne proizvodnje v fleksibilen distribucijski sistem,
 • prilagajati distribucijski sistem novim razmeram na trgu – skrb, da bo v distribucijskem sistemu proizvedene in prenesene čim več energije iz obnovljivih virov, ki bo uporabljena učinkovito,
 • prilagajati DO izzivom, ki ga prinaša tehnološki razvoj, povezan z dekarbonizacijo, digitalizacijo in decentralizacijo,
 • povečati dekarbonizacijo in energijsko učinkovitost z vključitvijo inovativnih storitev ter razvojem stroškovno učinkovite polnilne infrastrukture in hranilnikov energije,
 • podpirati proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in samooskrbo iz obnovljivih virov,
 • nadzirati stanje omrežja v realnem času in povečanje zanesljivosti napajanja (zagotavljati velikost napetosti in njeno frekvenco v okviru dovoljenih in dogovorjenih meja, obenem pa preko moči po vodih ne smejo presegati termičnih meja),
 • izboljšati zanesljivost oskrbe z električno energijo v kriznih razmerah.

Bližnjica do dokumenta:Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.