Zakonodaja

Uredba in direktive: 

Uredba (EU) 2019/943 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o notranjem trgu električne energije (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32019R0943)


Direktiva (EU) 2019/944 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o skupnih pravilih notranjega trga električne energije in spremembi Direktive 2012/27/EU (http://data.europa.eu/eli/dir/2019/944/oj)
Direktiva 2005/89/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. 1. 2006 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo in naložb v infrastrukturo (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX:32005L0089)
Direktiva 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32014L0094)
Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (prenovitev) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=DE)
Direktiva (EU) 2016/1148 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2016 o ukrepih za visoko skupno raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016L1148).

Zakoni:

Zakon o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21121/22 - ZUOKPOE158/22 - ZNPOVCE)

Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo (Uradni list RS, št. 121/22)

Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (Uradni list RS, št. 158/22)

Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (Uradni list RS, št. 163/22)

Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 117/22, 133/22)

Energetski zakon (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE in 172/21 – ZOEE, 204/21 - ZOP, 44/22 - ZOTDS)

Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21, 189/21, 29/22 - ZUOPVCE, 121/22 - ZUOKPOE, 158/22 - ZNPOVCE)

Zakon o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20, 121/22 - ZUOKPOE)

Podzakonski predpisi:

Uredba o koncesiji gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije (Uradni list RS, št. 39/07 in 17/14 – EZ-1, 172/21)

Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 123/22 2/23 - popr.)

Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 146/22, 161/22)

Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije (Uradni list RS, št. 7/21, 41/22)

Uredba o energetski infrastrukturi (Uradni list RS, št. 22/16 in 173/21)

Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike (Uradni list RS, št. 37/18)

Uredba o razmejitvi 110 kV omrežja v distribucijski in prenosni sistem (Uradni list RS, št. 35/15, 28/21 in 172/21 – ZOEE)

Uredba o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu (Uradni list RS, št. 41/17, 121/21 – ZSROVE in 172/21 – ZOEE)

Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 184/21)

Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 43/22)

Uredba o ukrepih in postopkih za uvedbo in povezljivost naprednih merilnih sistemov električne energije (Uradni list RS, št. 79/15 in 172/21 – ZOEE)

Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta distribucijskega operaterja električne energije (Uradni list RS, št. 97/14, 65/17 in 172/21 – ZOEE) (Uradni list RS, št. 97/14 in 65/17)

Pravilnik o overitvah števcev električne energije (Uradni list RS, št. 18/13, 40/13 – popr. in 66/16)

Pravila za delovanje trga z električno energijo (Uradni list RS, št. 163/22)

Uredba o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije (Uradni list RS, št. 4/23)

Uredba o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja (Uradni list RS, št. 167/22, 4/23)

Uredba o določitvi cene električne energije za nekatere pravne osebe javnega prava, za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter za izvajalce socialno varstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini (Uradni list RS, št. 162/22)

Uredba o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne energije za poslovne odjemalce (Uradni list RS, št. 147/22, 154/22)

Uredba o merilih za opredelitev in ocenjevanje števila energetsko revnih gospodinjstev (Uradni list RS, št. 132/22)

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.