Prevzem in priklop

Urejamo postopek priključevanja na distribucijski sistem na uporabnikom čim bolj prijazen in nediskriminatoren način.

Vloga za priključitev in uporabo sistema, pogodba o uporabi sistema, prevzem in priklop merilnega mesta.

Postopek pregleda merilnega mesta se začne na podlagi vloge za priključitev in uporabo sistema, ki jo investitor predloži pogodbenemu izvajalcu družbe SODO d. o. o. Vlogi mora biti priloženo:

  • pravnomočno gradbeno dovoljenje (na vpogled, če je glede na ZGO l to potrebno),
  • dokazila o »pravici graditi« (lastninska pravica, služnostna pravica) za celotno traso priključka (v primeru novega ali rekonstruiranega priključka), v primeru prenosa priključka v last distribucijskega podjetja mora biti lastninska oz. služnostna pravica zagotovljena v korist distribucijskega podjetja.
  • projekt izvedenih del PID za priključek z vsemi vezalnimi shemami in geodetskim posnetkom trase priključka v vseh prostorskih dimenzijah v pisni in elektronski obliki (v primeru novega ali rekonstruiranega priključka).
  • izjavi izvajalca inštalacijskih del in izvajalca priključka o skladnosti električnih inštalacij in priključka s projektno dokumentacijo, izdanim soglasjem za priključitev in veljavnimi predpisi (v primeru novega ali rekonstruiranega objekta),
  • trajno pogodbo o vzdrževanju in posluževanju priključka, v kolikor ta ne bo v lasti podjetja za distribucijo električne energije.
  • obratovalna navodila za objekte, za katere se ta zahtevajo (v primeru novega ali rekonstruiranega objekta).
  • ostale podatke in dokumente v zvezi z dostopom do omrežja, skladno z 29. členom SPDOEE. V primeru nepopolnosti vloge se pozove investitorja k dopolnitvi. Po popolnosti vloge se preveri skladnost izvedbe priključka s pogoji, predpisanimi v izdanem soglasju za priključitev in s projektno dokumentacijo.

V primeru neizpolnjevanja vseh pogojev se priključitev in prevzem merilnega mesta zavrne. Vzporedno s pregledom merilnega mesta se pripravi in s pogodbenim izvajalcem nalog SODO sklene pogodba o uporabi sistema.

Obrazci:

Obrazci_prevzem_in_priklop.zip

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.