Pred gradnjo

Urejamo postopek priključevanja na distribucijski sistem na uporabnikom čim bolj prijazen in nediskriminatoren način.

Kot odlično pomoč smo za vas skupaj z družbo Borzen pripravili pregleden Priročnik, kjer najdete informacije o:

vrstah proizvodnih virov in tehnologijah;

postopkih za umestitev, izgradnjo, priključitev na omrežje in obratovanje;

priključevanju proizvodnih naprav;

 pravno organizacijskih statusih in davčno-finančnih vidikih;

manjših, samooskrbnih in večjih napravah:

obnovah in rekonstrukcijah;

financiranju, prodaji energije in podporah.

Postavitev proizvodnih naprav na OVE in SPTE - pojasnila in odgovori na pogosta vprašanja (tudi glede potrebnosti gradbenega dovoljenja)

Izdaja projektnih pogojev, soglasja k projektnim rešitvam, soglasja za priključitev.

Vsak investitor mora pred pričetkom gradnje objekta ali rekonstrukcije objekta, na podlagi Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami) in Energetskega zakona (UR. l. RS, št. 27/07, 70/08) pridobiti od Elektra Celje, d. d., Elektra Gorenjska, d. d., Elektra Ljubljana, d. d., Elektra Maribor, d. d. in Elektra Primorska, d. d. – v nadaljevanju: pogodbeni izvajalci družbe SODO d. o. o.) projektne pogoje, soglasje za priključitev in soglasje k projektnim rešitvam.

Projektni pogoji določajo pogoje za umestitev predvidenega objekta v prostor (odmiki od obstoječih elektroenergetskih objektov in naprav, ipd.) in jih pogodbenih izvajalci družbe SODO d. o. o. izdajo na podlagi podane vloge. Vlogi za izdajo projektnih pogojev mora investitor priložiti idejno zasnovo za predvideni objekt, ki mora biti izdelana skladno s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Ur. l. RS, št. 55/08).

Soglasje za priključitev, ki se izdaja po upravnem postopku, določa pogoje priključevanja novega (ali obstoječega) objekta na distribucijsko omrežje električne energije. V vlogi za izdajo soglasja za priključitev je potrebno navesti podatke o investitorju (ali obstoječem uporabniku), o priključni moči, o režimu odjema, o napravah in o času priključitve ter priložiti dokazilo o lastništvu nepremičnine in idejno zasnovo (za novi objekt). Na podlagi projektnih pogojev in soglasja za priključitev se izdela projektna dokumentacija za izgradnjo novega objekta in njegovega priključka na distribucijsko omrežje električne energije.

Soglasje k projektnim rešitvam preverja izpolnjevanje pogojev, določenih v projektnih pogojih ali v podrobnih prostorskih načrtih glede rešitve umestitve novega objekta v prostor. Vlogi za izdajo soglasja k projektnim rešitvam je potrebno priložiti projekt faze PGD za novi objekt ali vodilno mapo iz tega projekta.

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.