Vprašanja in odgovori

Objavljeno: 23. 2. 2011
in Aktualno

Vprašanje št. 1: V razpisni dokumentaciji za: Dobava strojne opreme in vzpostavitev virtualnega strežniškega okolja za postavitev centralnega podatkovnega skladišča za dostop do merilnih podatkov je v naprej določena celotna infrastruktura. Podatkovna skladišča v tujini in tudi že v Sloveniji se vse bolj gradijo na posebnih napravah za podatkovna skladišča (DW appliance) in ne več v splošnih komercialnih bazah, saj tak pristop daje najboljše razmerje cene/zmogljivosti. Predvsem to velja za podjetja, ki imajo v podatkovnih skladiščih velike količie podatkov. Glede na predvideno konfiguracijo predvidevamo, da tudi vaše podjetje sodi v to skupino. Zato me zanima ali je možno oddati ponudbo za tovrstno rešitev?

Odgovor: Da, vendar mora vsak ponudnik (oz. skupina ponudnikov) izpolnjevati vse pogoje v skladu s tehnično specifikacijo in drugimi zahtevami naročnika, navedenimi v objavljeni razpisni dokumentaciji.

Objavljeno dne: 14.1.2011

 

Vprašanje št. 2: V povezavi z dokazovanjem tehnične sposobnosti ponudnika, vas v točki o MS SQL, kjer zahtevate naslednje: 
da ima ponudnik redno zaposleno eno osebo, ki ima ustrezen certifikat in vsaj 2 referenci o uspešno zaključeni postavitvi in konfiguraciji MS SQL 2008 strežniškega sistema. Referenca mora biti pridobljena (šteje se datum pričetka izvedbe posla) po datumu pridobitve zgoraj zahtevanega certifikata. Prosimo za odgovor ali boste upoštevali le certifikat in postavitve za MS SQL 2008 ali ustreza tudi certifikat/postavitve za MS SQL 2005. 

Odgovor: Glede na to, da med MS SQL 2005 in MS SQL 2008 na področju »cluster« okolja ni večjih razlik, naročniku zadostuje da ponudnik (oz. skupina ponudnikov) dokaže tehnično sposobnost ponudnika z vsaj eno redno zaposleno osebo, ki ima certifikat za MS SQL 2005 ali novejši in vsaj 2 referenci o uspešno zaključeni postavitvi in konfiguraciji MS SQL 2005 oz. 2008 »cluster« okolja (vsaj ena referenca mora biti na MS SQL 2008 »cluster« področju). Referenca mora biti pridobljena (šteje se datum pričetka izvedbe posla) po datumu pridobitve zgoraj zahtevanega certifikata.

Objavljeno dne: 19.1.2011

 

Vprašanje št. 3: V razpisu JN285/2011 zahtevate pri strežniški infrastrukturi možnosti vgradnje različnih strežniških platform – vendar v razpisu zahtevate samo Intel rezine. Lahko spremenite zahtevo ? 

Odgovor: V razpisni dokumentaciji je zahtevana infrastruktura, ki omogoča vgradnjo različnih strežniških platform (AMD, Intel). 
Ob pregledu ponudbe na trgu smo ugotovili, da obstajata vsaj 2 ponudnika strežniške infrastrukture za blade okolje, ki 
omogočata vgradnjo najmanj dveh različnih (AMD in Intel) strežniških platform - zato zahteve v razpisu ostanejo nespremenjene.

Objavljeno dne: 20.1.2011

 

Vprašanje št. 4: V zvezi z razpisno dokumentacijo »Dobava strojne opreme in vzpostavitev virtualnega strežniškega okolja za postavitev centralnega podatkovnega skladišča za dostop do merilnih podatkov« imamo sledeča vprašanja: 
1. V razpisni dokumentaciji je določeno, da mora biti vsa ponujena strojna oprema za Skupino 1 od istega proizvajalca. Glede na to, da podanim tehničnim zahtevam ustreza tudi strojna oprema drugih svetovno vodilnih proizvajalcev, ki ne ponujajo celotnega obsega opreme in bi naročniku lahko zagotavljal optimalnejšo rešitev, nas zanima ali lahko ponudimo rešitev, ki vključuje ekvivalentno strojno opremo različnih proizvajalcev, ki je skladna s tehnično specifikacijo. 
2. Ali lahko izjavo o skladnosti ponujene opreme z razpisnimi pogoji (Obrazec št. 11) 
a) podajo različni proizvajalci oz. distributerji strojne opreme v primeru ponujene rešitve, ki vključuje opremo različnih proizvajalcev
b) lahko izjavo o skladnosti celotne rešitve poda tudi ponudnik strojne opreme? 

Odgovor: AD 1) Naročnik v razpisu zahteva enotno rešitev ponujene strojne opreme, in sicer na način, da ponudnik ponudi strojno opremo istega proizvajalca. S tem si naročnik zagotavlja popolno medsebojno združljivost komponent (naročnik zahteva izjavo o skladnosti od tega proizvajalca). Na trgu obstaja več proizvajalcev opreme, ki lahko ponudijo enotno rešitev zahtevane strojne opreme iz Skupine 1. 
AD 2) a) NE b) NE

 

Oddano: 31.1.2011, 15:15

Vprašanje št. 1: Prosimo za obrazložitev potrebne prepustnosti najmanj 250 Mpps.
Ali je mogoče ponuditi prepustnost, ki je še vedno višja od 200 Mpps, a manjša kot zahtevana v razpisu? 

Odgovor: DA, vendar morajo stikala ustrezati vsem preostalim zahtevam. 


Vprašanje št. 2: 
6.a) Kakšna je fizična razdalja med core stikaloma? 
6.b) Kakšna je fizična razdalja med blade sistemom ter core stikalom? 

Odgovor: za postavitev celotne opreme (med njimi tudi 2x core stikalo in bladecenter) sta predvideni dve strežniški omari, dolžina kablov naj bo 10 m.

 

Oddano: 4.2.2011, 09:13

Vprašanje št. 1: Prosimo za obrazložitev potrebne prepustnosti najmanj 250Mpps. 
Ali je mogoče ponuditi prepustnost, ki je še vedno višja od 200Mpps, a manjša kot zahtevana v razpisu? 

Odgovor: na vprašanje smo že odgovorili. 


Vprašanje št. 2: 
Kakšna je fizična razdalja med core stikaloma ? 
Kakšna je fizična razdalja med blade sistemom ter core stikalom ? 

Odgovor: na vprašanje smo že odgovorili. 


Vprašanje št. 3: Kakšen tip 10Ge vmesnika (SX,LX) je na blade sistemu? 
Odgovor: ponudnik mora ponuditi celotno rešitev (vključno z blade sistemom in centralnimi stikali), ki mora ustrezati razpisnim specifikacijam.

 

Oddano: 10.2.2011, 15:53

Vprašanje št. 1: Ali je mišljeno, da bo na isti blade rezini vloga Domain controller in Hyper-V? to namreč ni združljivo?

Odgovor: DA, mišljeno je, da bo na isti rezini Domain Controller in Hyper-V. Taka kombinacija ni združljiva na SBS strežniškem okolju.

 

Vprašanje: V razpisni dokumentaciji je pod točko 2.5 (Kadrovsko-tehnični pogoji) navedeno pod drugo alinejo, da mora ponudnik imeti: »redno zaposleno eno osebo, z vsaj 1 referenco o uspešno zaključeni postavitvi in konfiguraciji virtualizacije VMware vSphere 4.x. Referenca mora biti pridobljena (šteje se datum pričetka izvedbe posla) po datumu pridobitve zgoraj zahtevanega certifikata (v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnijo partnerji skupno).« 
Zanima nas, kateri certifikat je zahtevan? 

Odgovor: Naročnik v skladu z alinejo zahteva certifikat VMware Certified Proffesional for VMware vSphere 4.Vprašanje: V Obrazcu št. 11 - Izjava proizvajalca (principala) o skladnosti ponujene opreme z razpisnimi pogoji (Samo za skupino I.: Sistem za zajemanje, obdelavo in hrambo merilnih podatkov) razumemo, da je to izjava proizvajalca (principala), ter da jo podpiše in žigosa proizvajalec in ne ponudnik, kot je navedeno v tem obrazcu. 
Ali to drži? 

Odgovor: Da, izjavo mora podpisati proizvajalec (principal), kot omenjeno že v odgovoru dne 26.1.2011 ob 10:55.Vprašanje: V tehničnih specifikacijah za skupino II (centralna stikala) imamo dve vprašanji: 
a. Zahtevate nadzorni modul z hitrostjo vsaj 220Gbps nadgradljiv na vsaj 440Gbps. Nadzorni moduli se fizično namreč ne dajo nadgraditi, zato nas zanima, ali se v primeru kasnejše odločitve po nadgradnji, zamenjava modula z zmogljivejšim šteje za nadgradnjo, in ustreza razpisnim pogojem? 
b. Glede na to, da je predvidena postavitev celovite rešitve v podatkovnem centru, kjer ni (veliko) uporabnikov, nas zanima, ali je zahteva, da mora centralno stikalo omogočati vsaj 100 portov od tega 24x 10GB portov smiselna? 

Odgovor: 
a. Da. 
b. Želimo imeti centralna stikala, ki so robustna, z dovolj veliko prepustnostjo, in omogočajo tudi širitve v bodoče. Zahteva je bila mišljena v smislu, da mora omogočati stikalo vsaj 100 portov 10/100/1000, oziroma mora omogočati možnost nadgradnje na vsaj 24x 10GB portov.Vprašanje: Vezano na razpisno dokumentacijo, vas prosimo za odgovor na naslednje vprašanje: 
V razpisni dokumentaciji v razdelku Skupina II: Komunikacijska infrastruktura, pod rubriko Stikalna oprema/osnovne zahteve, je definirana zahteva, da mora oprema zadostiti pogoju 10 U višine ohišja in Vgrajeni primarni in redundantni »hot swap« napajalniki minimalne moči 1300WMožnost vsaj 100 portov od tega vsaj 24 x 10 GB.li lahko ponudimo opremo, ki zadostuje vsem drugim tehničnim specifikacijam, ki so definirane v razpisu, da pa ponujena oprema podpira vsaj 100 portov ali vsaj 24 x 10 GB? 
Za odgovor se vam najlepše zahvaljujemo. 

Odgovor: Zahteva je bila mišljena v smislu, da mora omogočati stikalo vsaj 100 portov 10/100/1000, oziroma mora omogočati možnost nadgradenj.

 

Vprašanje: Na vas se obračam v zvezi z razpisom JN285/2011
Skupina I / 2. Diskovni sistem + SAN / Diskovni sistem: 
pri tehničnih specifikacijah za »SISTEM ZA VIRTUALIZACIJO DISKOVNIH KAPACITET« (v nadaljevanju SVDK) zahtevate sledeče: 
a. Virtualizacija diskovnih sistemov, ki omogoča zmanjševanje stroškov, poveča izkoristek kapacitet, omogoča enostavno dodelitev novih virov odjemalcem in nadgradenj diskovnih kapacitet brez prekinitve produkcije (vir:http://h71028.www7.hp.com/enterprise/us/en/solutions/storage-virtualization.html, http://www.emc.com/solutions/business-need/virtualizing-information-infrastructure/block-storage-virtualization.htmhttp://www-03.ibm.com/systems/storage/virtualization/). Z zahtevo, da mora SVDK omogočati tudi virtualizacijo diskovnih sistemov tudi drugih proizvajalcev (EMC, HP, IBM, HDS) želite doseči optimizacijo sistema in stroškov povezanih z upravljanjem in nabavo opreme. Virtualizacija diskovnih sistemov prinaša tudi to, da iz vidika odjemalcev (strežniki, produkcija, …) ni pomembno, kje se podatki nahajajo, ker vidijo samo SVDK, ki upravlja in dodeljuje potrebne kapacitete (tudi različnih proizvajalcev) diskovnih sistemov, odjemalcem. 
b. Avtomatski tiering podatkov, ki omogoča migracijo podatkov med različnimi tieri (storage tiers) brez prekinitve produkcije. S tem se optimizira zmogljivost sistema in z njo povezani stroški (vir: http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/13725_div/13725_div.html) 
c. Thin provisioning, je metoda za optimizacijo razpoložljivega diskovnega prostora, ki občutno zmanjša stroške nabave, TCO stroške (»total cost of ownership«), stroške upravljanja, predvsem pa zmanjša potrebe po nadgradnji diskovnih kapacitet v prihodnosti, ter tudi eliminira neporabljen diskovni prostor - dodeljene kapacitete, ki niso bile nikoli uporabljene (vir: http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/13725_div/13725_div.html) 
d. V osnovi zahtevate 24GB CACHE pomnilnika, ki se lahko nadgradi na vsaj 384GB, ter dodajate, da je kapaciteta CACHE pomnilnika mišljena kot SKUPNA kapaciteta osnovnih krmilnikov in morebitnih dodatnih diskovnih sistemov (enakega ali drugih proizvajalcev). Z dodajanjem dodatnih diskovnih sistemov, pridobite zraven tudi dodatna mesta za (SSD, FC, SAS, SATA, FATA, …) diske, kar nakazuje na smotrnost pri optimizaciji stroškov in nadgradnji sistema po potrebi. 
e. Zahtevate visoko razpoložljivost (99,999%), podvojene krmilnike in napajalnike, kar kaže na želje po robustnem in zanesljivem SVDK. 
f. V alineji »Možnost razširitve sistema do vsaj 1000 diskov od tega vsaj 200 SSD, ter skupne kapacitete najmanj 1PB – število diskov je mišljeno kot SKUPNO število osnovnega diskovnega sistema«, z zahtevo, da mora osnovni diskovni sistem imeti prostora za najmanj 1000 diskov (od tega vsaj 200 SSD) pa razbijete smisel nakupa SVDK, ter možnosti, ki vam jih omogoča (opisano pod točko a). Zahteva znatno podraži vrsto rešitve, ki jo zahtevate za SVDK. 

Zanima nas ali lahko ponudimo rešitev, ki POPOLNOMA ustreza vseh navedenim zahtevam, razen zahtevi po možnosti širitve kapacitet do vsaj 1000 diskov (od tega vsaj 200 SSD) znotraj OSNOVNEGA DISKOVNEGA SISTEMA. Zahtevi bi zadostili po principu dodajanja dodatnih diskovnih sistemov v SVDK. Možnost dodajanja je namreč tudi večkrat zahtevana, zato je omejevanje, da mora biti skupna kapaciteta osnovnega diskovnega sistema (vsaj 1000 diskov), nesmiselna, in nasprotju z načelom gospodarne porabe javnih sredstev. 

Odgovor: Pred objavo razpisa smo podrobno preučili zahteve za strojno in sistemsko programsko opremo, ki je potrebna za izvajanje poslovno kritičnih aplikacij (nekatere zahtevajo izvajanje v realnem času), ki bodo zagotovile funkcije dinamičnega spremljanja in odločanja v sistemu prihodnjih »pametnih« omrežij (t.i. Smart Grids). 
Takšen sistem mora poleg visoke odpornosti pred okvarami (Fault Tolerance – FT) izkazovati tudi visoko razpoložljivost (High Avalability – HA). 
Ko smo v razpisu navedli zahtevo za Monolitni (Enterprise) diskovni sistem (v razpisu: število diskov je mišljeno kot SKUPNO število osnovnega diskovnega sistema), smo zahtevali zgoraj navedene funkcionalnosti. 
Arhitektura Monolitnih/Enterprise sistemov namreč v primeru načrtovanih in nenačrtovanih izpadov (okvar) nudi bistveno večjo razpoložljivost, saj izpad ene od komponent praktično ne vpliva na performanse in delovanje sistema.


Vprašanje: Pri pripravi ponudbe so se nam pojavila dodatna vprašanja: 
a) prvo se nam je pojavilo vprašanje, ali pravilno razumemo zahteve tehničnih specifikacij iz razpisne dokumentacije za diskovno polje v točki 2 skupine I: 
Glede na specifikacije zahtevanega diskovnega polja smo razumeli, da povprašujete po enovitem diskovnem sistemu- monolitnem (t.j. en »Enterprise« diskovni sistem in ne kombinacija večih manjših sistemov »Midrange«), ki zagotavlja navedene specifikacije - najmanj podvojeni krmilniki znotraj sistema, najmanj 120 diskov v sistemu brez dodajanja polic z možnostjo razširitve na skupaj najmanj 1000 diskov s skupno kapaciteto najmanj 1PB (ob predpostavki vgradnje največjih možnih diskov). 

Odgovor: V razpisu je zahtevan Monolitni/Enterprise diskovni sistem. 

a) Drugo vprašanje pa je, ali lahko ponudnik ponudi High End Diskovni system, ki omogoča vsaj 120 SSD diskov, glede na dejstvo da nobeden od večjih ponudnikov diskovnih sistemov ne omogoča 200SSD diskov na en monolitni sistem. 

Odgovor: Da.Vprašanje: V zvezi z razpisno dokumentacijo, vas prosimo za odgovor na naslednje vprašanje: 
V 3. členu vzorca pogodbe je na koncu člena navedeno: 
»V pogodbeni skupni ceni je vključena tudi cena: 
- garancijskega vzdrževanja, 
- licenc, 
- nadgradenj, 
za obdobje garancije (36 mesecev).« 
Lahko prosim bolj konkretno navedete kaj točno je mišljeno z »nadgradnjami«. 

Odgovor: Pomeni, da smo upravičeni do nadgradenj »mikrokode« (Firmware).Vprašanje: V zvezi z razpisno dokumentacijo, vas prosimo za odgovor na naslednje vprašanje: 
V vzorcu pogodbe, 4. člen je navedeno, da je dobava: DDP naročnik z DDV, izvedba: na enoto 
Zanima nas ali gre za: 
1. DDP Incoterms 2000 ali Incoterms 2010? 
2. Ter kaj pomeni določilo: »izvedba: na enoto« ? 

Odgovor na 1. vprašanje: DDP Incoterms 2000. 
Odgovor na 2. vprašanje: celoten sistem, naveden v razpisu.

 

Vprašanja: V skladu z razpisno dokumentacijo, vas prosimo za odgovore na naslednja vprašanja: 
1. Vprašanje: V sklopu projekta (Sklop IV) je predvidena migracija fizične postavitve SharePoint-a v virtualno okolje. Zanima nas: 
a. Kakšna je trenutna postavitev SharePointa? Ali je postavljen na enem strežniku skupaj z SQL-om ali je postavljeno porazdeljeno okolje? 
b. Katere verzije SharePoint-a in SQL sta uporabljeni? 
c. Ali je mišljena selitev SharePoint podatkovnih baz na novo SQL okolje? 
d. Kakšna je velikost SharePoint-ovih baz? 

Odgovor: 
a) SharePoint je postavljen na fizičnem strežniku, SQL baza je postavljena na drugem – virtualnem strežniku. Opravi se migracija v virtualno okolje. 
b) Sharepoint 3.0, MS SQL 2005 
c) Ne. Novo SQL okolje je predvideno za druge aplikacije 
d) 30 GB


2. Vprašanje: ki se nanaša na šolanje ključnih uporabnikov za uporabo sistema v produkciji: 
a. Zahteva glede šolanja za skupino I in II se glasi identično (šolanj ključnih uporabnikov za uporabo sistema v produkciji in prenos znanja na ključne uporabnike SODO ob izvedbi implementacije) in ni popolnoma eksplicitno določena kot pri sklopu IV, kjer je uvajanje sistemskega administratorja za nadzor in upravljanje poštnega strežnika definirano s 6 urami na lokaciji naročnika 

b. Ali želi naročnik za sklop I in II pridobiti ponudbo za uradna šolanja proizvajalcev za vse elemente sistema, ki so: 
i. Blade rezine 
ii. VMware vSphere 4.x 
iii. Windows server 2008 R2 , AD, 
iv. Windows clustering 
v. Sistem za virtualizacijo diskovnih kapacitet 
vi. FC stikala 
vii. Virtualna knjižnica, 
viii. tračna knjižnica 
ix. programska oprema za Backup

c. ali lahko naročnik napiše za katere sisteme želi uradna šolanja proizvajalcev opreme in koliko udeležencev bo prisotnih za posameznem šolanju 

d. v kolikor naročnik ne želi uradnih šolanj proizvajalcev, nas zanima ali je potem to šolanje mišljeno kot prenos znanja v sklopu implementacije projekta s strani izvedbenih inženirjev in ali je možno to definirati podobno eksplicitno kot pri sklopu IV 

Odgovor: 
a) Mišljen je prenos znanja ključne uporabnike SODO ob izvedbi implementacije. 
b) Ne. 
c) Trenutno niso predvidena uradna šolanja. 
d) Da. Mišljen prenos znanja v sklopu implementacije projekta s strani izvedbenih inženirjev. Eksplicitna definicija ni smiselna, ker je odvisna od več dejavnikov.Vprašanje: ali lahko razumemo vaš odgovor iz dne 15.2.2011 ob 14:31 uri, da je rešitev za BLADE OKOLJE, postavka "Ethernet okolje" sprejemljiva, v kolikor ne omogoča SSID-jev. 

Odgovor: DA


Vprašanje: Ali lahko odgovor, objavljen dne 1.3.2011 ob 12:38 uri, pod točko 1, razumemo, da mora biti OSNOVNI DISKOVNI SISTEM monolitni/enterprise, sistem za virtualizacijo diskovnih kapacitet je pa lahko ne-monoliten, je pa enterprise. 

Odgovor: Zahteva je, da mora biti OSNOVNI DISKOVNI SISTEM, ki bo uporabljen za virtualizacijo diskovnih kapacitet, MONOLITEN/ENTERPRISE. 


Vprašanje:Točka 3. Varnostno kopiranje/tračna knjižnica/Osnovne zahteve : 
v alineji : "Knjižnica naj bo opremljena s programsko opremo ..." nas zanima, ali je sprejemljiva rešitev, da se zahtevana programska oprema nahaja v sklopu "Točka 3. Varnostno kopiranje/programska oprema", vendar omogoča vpogled v stanje medijev (zasedenost medija in število napak, ki se pojavljajo), ter sporoča kompresijska razmerja ob končanju posla (JOB-a). kompresijska razmerja so namreč odvisna od vrste podatkov. 

Odgovor: DA


Vprašanje: zahtevate licence za deduplikacijo pri "virtualni knjižnici (primarni backup) in pri "programska oprema". Ali lahko razumemo, da so to mišljene ene licence? 

Odgovor: Da, prišlo je do podvajanja podatkov. Mišljeno je bilo, da mora ponudnik ponuditi ustrezno licenco za deduplikacijo.

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.