Vlada sprejela Poslovni načrt družbe SODO za leto 2009

Objavljeno: 13. 3. 2009
in Medijsko središče

Vlada RS je sprejela Poslovni načrt družbe SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o., za leto 2009. Republika Slovenija je poslovni načrt sprejela kot ustanovitelj in edini družbenik družbe SODO, d.o.o., na podlagi Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o.. Republika Slovenija izvršuje ustanoviteljske pravice prek vlade.

Dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja je obvezna republiška gospodarska javna služba, ki jo v skladu z veljavnimi predpisi opravlja družba SODO, d.o.o.. Družbo SODO, d.o.o., je ustanovila Republika Slovenija z Aktom o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o., zaradi zahtev direktive po pravni in funkcionalni ločitvi upravljavca distribucijskega omrežja. Od 1.7.2007 družba izvaja republiško gospodarsko javno službo (GJS) SODO.

Vlada je izvajanje republiške GJS SODO podelila družbi SODO, d.o.o., s koncesijsko pogodbo. Ker družba SODO, d.o.o., nima v lasti elektroenergetske infrastrukture za izvajanje GJS SODO, je z elektrodistribucijskimi podjetji (EL CE, EL PRIM, EL GOR, EL LJ in EL MB), ki so lastniki infrastrukture, sklenila pogodbe o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije.

Družba SODO, d.o.o., je za izvajanje GJS upravičena do omrežnine, ki jo plačujejo uporabniki omrežja, višina in način izračunavanja ter plačevanja je določena na način, predpisan z Energetskim zakonom in Aktom o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja Javne agencije RS za energijo.

V poslovnem načrtu za leto 2009 je družba SODO izpostavila naslednje cilje:

- splošni: dokončna umestitev in prepoznavnost SODO ter zagotovitev temeljnih pogojev za izvedbo homogene informacijske podpore poslovanju, ki bo omogočala povezovanje poslovnih procesov;

- posebni: vzpostavitev pogojev za informatizacijo merilnih mest, zagotovitev obvladovanja podatkov o dobaviteljih in kupcih, nadaljnjo ureditev pogodbenih odnosov z dobavitelji električne energije, uskladitev in poenotenje priključevanja uporabnikov distribucijskega omrežja, vzpostavitev pogodbenega odnosa in iz njega izhajajočih aktivnosti z vsemi lastniki distribucijskih omrežij na področju zaokroženih gospodarskih kompleksov, aktivnosti pri pripravi zakonodaje, povezane z distribucijo električne energije, ureditev dostopa do tehničnih podatkov najete elektroenergetske infrastrukture, vzpostavitev izhodišč planiranja in spremljanja vzdrževalnih del na njej, zagotavljanje količin električne energije za pokrivanje izgub za vse lastnike distribucijskih omrežij, transparentno izvajanje nakupa električne energije za pokrivanje izgub v distribucijskem omrežju in umestitev SODO v bilančno shemo Borzen in priprava programa ozaveščanja uporabnikov elektroenergetskega omrežja s ciljem varčne rabe energije.

Za izvedbo zadanih nalog in ciljev je planiranih 23 delavcev, kar predstavlja povečanje števila zaposlenih v letu 2009 za 8 delavcev (stanje 31.12.2008 je bilo 15 delavcev).

V letu 2009 je načrtovan količinski prevzem v distribucijsko omrežje v višini 11.526,3 GWh električne energije, skupna oddaja 10.784,6 GWh, planirane izgube znašajo 741,6 GWh električne energije.

Izhodišča za vrednostni plan poslovanja so v skladu z Aktom o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja (Uradni list RS, 21/05 in 126/08).

Celotni prihodek znaša 330,5 mio evrov. Nanaša se predvsem na prihodke od uporabe omrežja. V odhodkih predstavljajo stroški, s katerimi družba SODO poravna omrežnino, najemnino, storitve, nakup za izgube ter druge stroške 316,5 mio evrov.

Vnaprej vračunani stroški v višini 10,7 mio evrov so kratkoročno odloženi stroški SODO do lastnikov infrastrukture. Ob zaključku leta bo JARSE naredila dokončni obračun.

Za samo delovanje družbe je v Poslovnem načrtu SODO v letu 2009 planiranih 3.287.192 evrov. Dobiček poslovnega leta 2009 je planiran v višini 4,8 tisoč evrov.

Plan investicijskih vlaganj v elektroenergetsko distribucijsko infrastrukturo ni priložen, ker se nanaša na Načrt razvoja distribucijskega omrežja električne energije v RS za desetletno obdobje od leta 2009 – 2018, na katerega v skladu s 14. čl. Energetskega zakona Ministrstvo za gospodarstvo, ki je pristojno za energijo, še ni podalo soglasja in s katerim se tudi vlada ni seznanila.

Investicije družbe SODO d.o.o. so načrtovane v višini 930 tisoč evrov. Pretežni del sredstev (900 tisoč evrov) bo namenjen za ureditev baze tehničnih podatkov najete elektroenergetske infrastrukture in katastra distribucijske infrastrukture, IT podpore za izdelavo in spremljanje načrtov razvoja distribucijskega omrežja, vzpostavitev računalniško vodene evidence merilnih mest in avtomatizirano posredovanje podatkov o merilnih mestih.

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.