V juniju SODO začenja z gradnjo nove razdelilne transformatorske postaje 110/35/20 kV Kobarid

Objavljeno: 18. 5. 2018
in Medijsko središče

SPOROČILO ZA JAVNOST

Maribor, 18. 5. 2018: Družba SODO, ki izvaja naloge distribucijskega operaterja električne energije v Sloveniji, je decembra 2017 prejela gradbeno dovoljenje za izgradnjo nove RTP 110/35/20 kV Kobarid, ki bo nadomestila star in dotrajan RTP 35/20kV Kobarid. V maju 2018 je bil uspešno zaključen razpis za izgradnjo celotnega RTP-ja po principu ključ v roke. Na razpisu je bil izbran ponudnik Kolektor Igin d. o. o. iz Ljubljane. Ponudbena cena znaša 3,89 mio EUR. V to ceno so vključena vsa gradbena dela, dobava elektro opreme, vsa elektromontažna dela, konfigiriranje in parametriranje zaščite in vključitev RTP-ja v sistem daljinskega vodenja Elektro Primorske. Dela se bodo pričela v mesecu juniju 2018, zaključek pa je predviden v mesecu maju 2020.

Ena izmed nalog družbe SODO je tudi zagotoviti infrastrukturo za enakomeren razvoj vseh območij v Sloveniji. Takšne naložbe posledično omogočajo nadaljnji razvoj posameznih območij in delovna mesta. Izgradnja nadomestne RTP 110/35/20 kV Kobarid je na tem geografskem območju še posebnega pomena, saj gre tu za energetsko intenzivne gospodarske dejavnosti ter za vremensko zelo izpostavljeno področje, ki ima za posledico pogosto zmanjšano zanesljivost napajanja z električno energijo.  

Obstoječa RTP Kobarid. ki je bila zgrajena konec 60-ih let, je že precej dotrajana in ne omogoča razširitve. Z izgradnjo nadomestne RTP Kobarid bo izboljšana oskrba z električno energijo gospodarstva, turizma in gospodinjstev v Zgornjem Posočju, kjer je v zadnjih letih prihajalo do zmanjšane zanesljivosti napajanja z električno energijo. To območje je zaradi konfiguracije terena izpostavljeno naravnim vplivom, kot so žled, orkanski veter, burja, težak sneg, strele, zaradi česar prihaja do okvar in prekinitev dobave električne energije.. Čeprav je napajanje tega območja še vedno v okviru minimalnih standardov kakovosti, pa je problematično s stališča upadov napetosti, kar predstavlja težave predvsem industriji, ki deluje na tem območju. Problematični so upadi napetosti, ki so posledica kratkih stikov na nadzemnem podeželskem omrežju. Poudariti je potrebno, da je to območje v Sloveniji najbolj izpostavljeno atmosferskim praznitvam. Z večino podeželskih 20 kV izvodov pridemo na koncih na nadmorske višine nad 800 m, kjer je izpostavljenost atmosferskim praznitvam še večja. Tam poteka omrežje po dolinah in je razvejano na hribovita področja, precej odjemalcev je nad 1000 metri. Te motnje se potem prenašajo po celotnem srednje napetostnem omrežju (SN omrežju). Drugi problem, ki se je pojavil v zadnjih letih, je povečanje intenzivnosti vetrov na področju Zgornjega Posočja (burja in severnik). Posledica je rušenje dreves, ki rastejo izven vzdrževanih koridorjev daljnovodov in povzročajo kratke stike ter posledično upade na celotnem SN omrežju.

Poleg izgradnje RTP 110/35/20 kV Kobarid, ki jo gradi SODO d. o. o., bo Elektro Primorska na relaciji Kobarid-Bovec v naslednjih treh letih do leta 2020 zgradila 20 kV kablovod, ki bo Zgornjemu Posočju omogočil bolj kakovostno napajanje z električno energijo. Kot je pokazala strokovna študija razvoja omrežja v Zgornjem Posočju, izdelana leta 2016 na Elektroinštitutu Milan Vidmar, je to nujno potrebno. Izračunali so  tudi za. Med velike porabnike električne energije na tem območju med drugimi spadajo podjetja MAHLE LETRIKA BOVEC d. o. o., TKK d. o. o.,Srpenica, Mlekarna Planika d.o.o. Kobarid in TIK d. o. o., Kobarid.

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.