Slovenska elektrodistribucija pomembno prispeva k razogljičenju družbe

Objavljeno: 27. 10. 2022
in Aktualno, Medijsko središče

SLOVENSKA ELEKTRODISTRIBUCIJA POMEMBNO PRISPEVA K RAZOGLJIČENJU DRUŽBE

Celje, Kranj, Ljubljana, Maribor in Nova Gorica – 27. oktober 2022. 

Elektrodistribucija v Sloveniji se sooča s strmo rastjo prejetih vlog za izdajo soglasij za priključitev naprav za proizvodnjo električne energije na distribucijsko omrežje. Denimo, v letu 2021 je bilo priključenih 115-krat toliko samooskrbnih proizvodnih naprav kot leta 2016. Za zasledovanje trenda rasti vlog za izdajo soglasij in priključevanja naprav za samooskrbo so potrebni obsežni različni resursi: tehnični, finančni in kadrovski, ki jih skušamo zagotavljati. S tem slovenska elektrodistribucija pomembno prispeva k razogljičenju družbe, ki v sektorju energetike predstavlja doseganje čim večjega deleža električne energije iz obnovljivih virov.

Strma rast prejetih vlog in izdaje soglasij za priključitev proizvodnih naprav na elektrodistribucijski sistem

Za priključitev na distribucijski sistem je bilo v obdobju prvih devetih mesecev letošnjega leta izdanih skupno 38.749 soglasij za priključitev, od tega 18.833 soglasij za priključitev proizvodnih naprav, kar predstavlja skoraj polovico vseh izdanih soglasij za priključitev. Trendu porasta soglasij za priključitev sledi trend visokega porasta priključevanja proizvodnih naprav za samooskrbo. V letu 2022 je bilo do konca meseca septembra na distribucijsko omrežje dodatno priključenih 8.752 enot. Pričakujemo, da se bo trend priključevanja nadaljeval še bolj intenzivno glede na izdana soglasja za priključitev in zakonodajo na področju spodbujanja proizvodnje iz obnovljivih virov, zaradi podaljšanja obstoječe sheme letnega obračuna za samooskrbo do konca leta 2024. S tem se kažejo tudi prizadevanja Slovenije k doseganju ciljev proizvodnje električne energije iz OVE.

 Izdelan načrt za gradnjo velikih sončnih elektrarn

Distribucijskemu operaterju in elektrodistribucijskim podjetjem zakonodaja ne dopušča gradnje lastnih sončnih elektrarn, s svojim delovanjem pa želimo potencialnim investitorjem prikazati, kje obstoječe omrežje že omogoča takojšnjo vključitev proizvodnih naprav v omrežje in jih tako spodbuditi k vlaganju v zelene naložbe. Zato smo v sodelovanju SODO in vseh petih elektrodistribucijskih podjetij izdelali pregled možnosti priključitve večjih sončnih elektrarn na elektrodistribucijski sistem, ki je objavljen tukaj: https://www.energetika-portal.si/nc/novica/n/pregled-moznosti-vkljucitve-vecjih-polj-soncnih-elektrarn-na-elektroenergetsko-omrezje-slovenije/

Za večje sončne elektrarne nad 50 kW je bila izdelana spletna aplikacija SODOKart

Prav tako je v sodelovanju SODO in vseh petih elektrodistribucijskih podjetij nastala spletna aplikacija SODOKart, ki omogoča geografski prikaz možnih točk priključitve z vidika potenciala obstoječega omrežja za priključevanje večjih proizvodnih naprav (nad 50 kW) neposredno na obstoječe elektrodistribucijsko omrežje. Gre za informativni prikaz, za samo priključitev je še vedno potrebno pridobiti soglasje za priključitev. Ključno je, da s tem dosežemo hitrejšo izvedbo projektov OVE, ki se lahko gradijo brez večjih posegov v omrežju, kar ima za posledico večjo izkoriščenost obstoječega distribucijskega omrežja. Dostop do aplikacije SODOKart: https://sodo.si/sl/o-omrezju/sodokart

Kako vse to izpeljemo?

Obravnava vlog poteka v skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku, kar zahteva določen čas za izvedbo predpisanega postopka za izdajo upravne odločbe, za vsako vključitev pa je potrebno opraviti tudi analizo električnih parametrov omrežja. Povprečni čas reševanja prejetih vlog se spreminja. Pri tem je treba upoštevati razlike med območji distribucijskega sistema, tako po številu uporabnikov sistema, geografski raznolikosti, obsegu in stanju omrežja, razpršenosti poselitve, kar otežuje neposredno primerjavo. Elektrodistribucijska podjetja skupaj s SODO si z ustreznimi prerazporeditvami kadrov, prenosom znanj in dodatnimi zaposlitvami prizadevajo, da vsi potrebni postopki v procesu izdajanja soglasij za priključitev potekajo enotno in v najkrajšem možnem času. Vsa elektrodistribucijska podjetja so nadgradila svojo informacijsko podporo, ki jim sedaj omogoča, da se postopki pri izdajanju soglasij za priključitev proizvodnih naprav skrajšajo, kolikor je to največ mogoče.

 

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.