Družba SODO v uporabo predala razdelilno transformatorsko postajo Ločna 110/20 kV Novo mesto

Objavljeno: 6. 10. 2017
in Medijsko središče

Sporočilo za javnost

Novo mesto, 6. oktober 2017 – Družba SODO d. o. o. je danes, 6. oktobra 2017 slavnostno odprla najnovejšo razdelilno transformatorsko postajo RTP 110/20 kV Ločna, Novo mesto. Naložba, vredna 4,6 milijona evrov, je izjemnega pomena za nadaljnji gospodarski razvoj regije. Gre za največjo in najzahtevnejšo naložbo družbe SODO doslej, ki je nujno potrebna za nemoteno in zanesljivo napajanje tovarne zdravil Krka d.d. in okoliške industrije na širšem območju Novega mesta.

Z otvoritvijo RTP 110/20 kV Ločna, Novo mesto se bo močno povečala zanesljivost napajanja z električno energijo na Dolenjskem saj bo razbremenila sosednji RTP Bršljin in RTP Gotna vas skupaj za 20 MW. Zaradi sprostitev kapacitet bo možna priključitev novih odjemalcev in nadaljnji razvoj obstoječih. Znižale se bodo končne izgube v omrežju, saj RTP Ločna predstavlja novo napajalno točko za distribucijsko omrežje na srednje napetostnem nivoju.

Prvič, z eno samo pogodbo finančno in časovno optimizirali izgradnjo

Sama izgradnja in vzpostavitev RTP 110/20 kV Ločna je potekala 26 mesecev. Postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja se je začel v 2013, gradbeno dovoljenje pa je bilo pridobljeno leta 2015. Vsa gradbena dela so bila zaključena septembra lani, vsa preostala elektromontažna dela pa konec letošnjega avgusta. Pri tem so učinkovitost in vodenje celotne naložbe zagotovili na povsem nov način – z eno samo pogodbo. Z njo so uredili dobavo in montažo vse potrebne primarne in sekundarne opreme, izvedbo vseh potrebnih funkcionalnih preizkusov, parametriranje in konfiguriranje modulov za zaščito in vodenje ter vključitev v distribucijski center vodenja Elektro Ljubljana, je izpostavil mag. Milan Vižintin, vodja projekta izgradnje RTP 110/20kV Ločna.

Izgradnja celotne RTP 110/20kV Ločna je potekala po principu »ključ v roke«. Pri izgradnji RTP so sodelovali CGP d.d., ki je izvajal vsa gradbena dela, KOLEKTOR IGIN d.o.o. s podizvajalcem ABB d.o.o. in ELWE&Co d.o.o., ki je dobavil 20kV celice, omare, vodenje in zaščite daljnovodnih in transformatorskih polj opravil vsa elektromontažna dela, funkcionalne preizkuse in nastavitev zaščite ter vključitev v DCV Elektro Ljubljana d.d., C&G d.d. s podizvajalcem SIEMENS d.o.o., ELEKTROTEHNA ELEX d.o.o. in PRINSIS d.o.o. je dobavil 110 kV opremo in lastno rabo, ELTIMA d.o.o. je dva energetska transformatorja, ELEKTRO LJUBLJANA d.d. pa je opravila elektromontažna dela na priključku DV 2 x 110 kV in IBE d.d., ki je izdelal vso projektno dokumentacijo. Skupna vrednost naložbe v RTP 110/20 kV Ločna je 4,6 milijona evrov.

 »Danes predajamo v uporabo našo največjo in najzahtevnejšo naložbo doslej. Z novo razdelilno transformatorsko postajo 110/20 kV Ločna, bo napajanje z električno energijo tu na Dolenjskem še bolj stabilno in zanesljivo, kar bo pripomoglo k nadaljnjemu razvoju regije in gospodarstva. Naložba in njena izvedba je zahtevala mnogo napora od vseh deležnikov in vesel sem, da smo stopili skupaj in uspešno odgovorili na potrebe porabnikov električne energije,« je ob otvoritvi povedal direktor družbe SODO mag. Matjaž Vodušek.

Mag. Andrej Ribič predsednik uprave Elektro Ljubljana je v govoru poudaril: »Elektro Ljubljana ima skoraj 19.000 km daljnovodov, ki pokrivajo več kot 30 % Slovenije. RTP in daljnovod, ki ju bomo predali v uporabo odjemalcem, predstavljata le majhen del v mozaiku naše elektroenergetske infrastrukture, a sta izjemnega pomena za nadaljnji razvoj že tako uspešne dolenjske regije.«

Nova RTP Ločna je v skladu s sprejetimi prostorskimi načrti zgrajena s klasičnim prostozračnim stikališčem 110 kV v H stiku. Prednost takšnih stikališč v primerjavi s kompaktnimi GIS stikališči v SF6 izvedbi je večja preglednost in enostavna menjava posameznih elementov v primeru okvar. V objektu so v stikališču 20 kV vgrajene najsodobnejše zračno izolirane triprekatne celice 20 kV. Prav tako so v objekt vgrajene najsodobnejše naprave vodenja in zaščite daljnovodnih in transformatorskih polj 110 kV.

Novi objekt je, ob prisotnosti mag. Matjaža Voduška, direktorja družbe SODO, v uporabo slavnostno predal predsednik Vlade dr. Miro Cerar, ki je poudaril pomembno vlogo družbe SODO pri zagotavljanju razvoja: »V Sloveniji je domače znanje na tem področju na zelo visoki ravni, zato bo distribucijski operater električne energije SODO, skupaj s svojimi poslovnimi partnerji, sposoben uporabiti sinergijo obstoječe infrastrukture, vključno z današnjo investicijo v Ločni.«

 

Deset let uspešnega delovanja

Z otvoritvijo razdelilne transformatorske postaje RTP 110/20 kV Ločna je družba SODO obeležila tudi 10 let uspešnega delovanja. Kot je poudaril direktor družbe SODO mag. Matjaž Vodušek so, kljub zahtevnim razmeram, s strokovnim in odgovornim delom skrbeli za celovito oskrbo z električno energijo in tako omogočili enakopravno obravnavo vseh uporabnikov distribucijskega sistema na območju Republike Slovenije. Ob tem so vseskozi sledili potrebam trga, se hitro in učinkovito odzivali na spremembe ter razvijali nove inovativne rešitve, vedno s pogledom naprej.

Družba SODO je bila ustanovljena 1. julija leta 2007 in opravlja gospodarsko javno službo distribucijskega operaterja električne energije. Vse od pričetka delovanja je bila ena njenih ključnih nalog posodobitev in izgradnja infrastrukture za distribucijo električne energije, vse z namenom zagotovitve dolgoročno zanesljivega, varnega in učinkovitega elektrodistribucijskega sistema države. V vseh teh letih je družba SODO z dinamičnim, fleksibilnim delovanjem in odzivnostjo na potrebe gospodarstva iskala rešitve za stabilno oskrbo z električno energijo.

 

# # #

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.