Družba SODO uspešno izvaja načrtovane investicije

Objavljeno: 2. 3. 2016
in Medijsko središče

V letu 2015 se je začela izgradnja objekta RTP 110/20 kV Ločna, ki podjetju Krka, d. d., Novo mesto, zagotavlja kakovostno ter zanesljivo oskrbo z električno energijo.  

To pomeni, da ta objekt zagotavlja povečanje priključne moči tako podjetju Krka kot ostalim odjemalcem na tem območju, tudi novim, saj so na obravnavanem delu Novega mesta predvidena nova zazidalna območja. V minulem letu so se začela izvajati gradbena dela.  

Zamenjava energetskih transformatorjev  

Nabavljeni so bili energetski transformatorji za objekte RTP 110/20 kV Mozirje 2x31,5 MVA in RTP 110/20 kV Rogaška Slatina 1x31,5 MVA. V obeh primerih gre za zamenjavo transformatorjev zaradi potreb po večji moči v obstoječih objektih. Nabava in zamenjava energetskih transformatorjev je del skupne investicije s posameznim elektrodistribucijskim podjetjem.  

Urejati smo pričeli tudi lastninsko pravne odnose in preureditev napajanja na kompleksu Nafta Lendava, prav tako smo začeli z aktivnostmi na kompleksu bivšega podjetja Tam Maribor.  

Vzpostavljeno napredno omrežje hitrih polnilnic  

V letu 2015 je družba SODO v okviru nalog iz 78. člena Energetskega zakona EZ-1 v celoti uresničila tudi projekt vzpostavitve infrastrukture hitrih polnilnic za polnjenje električnih baterijskih vozil na avtocestnem križu Republike Slovenije. V okviru projekta je bilo vzpostavljeno napredno omrežje 26-ih multistandardnih hitrih polnilnic, ki uporabnikom električnih vozil omogočajo polnjenje vozil z močjo 50 kW enosmerne (DC) in hkrati 43 kW izmenične AC napetosti na treh standardnih priključnih vtikačih.  

Vrednost omenjenega projekta, ki ga je družba SODO uresničila v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in partnerji, je znašala 1,7 milijona evrov, pri čemer je bil del sredstev, v višini  620.000 evrov, sofinanciran s sredstvi EU.  

Slovenija na svetovnem zemljevidu E-mobilnosti  

S projektom vzpostavitve omrežja hitrih polnilnic na avtocestnem križu se je Republika Slovenija postavila na svetovni zemljevid elektromobilnosti ter tako postala del evropskega čezmejno povezljivega omrežja hitrih polnilnic, kjer je uporabnikom električnih vozil zagotovljen enak nivo storitev, interoperabilnost in sistem roaminga.  Z uresničitvijo tega projekta so odprte vse možnosti za učinkovito spodbujanje razvoja elektromobilnosti in prehoda v nizkoogljično družbo. Hkrati je proizvajalcem električnih vozil in polnilne opreme omogočen idealen testni poligon za razvoj in vpeljavo elektromobilnosti, kjer je bilo uporabljeno domače slovensko znanje in tehnologije.  

Družba SODO tudi v letu 2016 dejavna na investicijskem področju  

V družbi SODO, ki je bila lani zelo dejavna pri investiranju v distribucijsko EE infrastrukturo, je tudi za leto 2016 predvidenih več ključnih projektov.

V letu 2016 bo družba SODO investirala v distribucijsko elektroenergetsko infrastrukturo sredstva v višini 9,9 milijona evrov. Po načrtu investicij so predvideni naslednji ključni projekti:  

  • Priključni 2x110 kV kablovod za RTP 110/20 kV Žalec.  
  • RTP 110/20 kV Ločna s priključnim DV 2x110 kV, kjer je predvidena   nabava in montaža opreme.  
  • RTP PCL 110/20 kV (Potniški center Ljubljana) je nova RTP za napajanje novogradenj na območju centra Ljubljane, kjer bo dobavljena oprema za 110 kV stikališče v GIS izvedbi.  
  • V RTP 110/20 kV Tolmin, RTP 110/20 kV Izola in RTP 110/20 kV Postojna je predvidena dobava opreme. V omenjenih RTP-jih izvajajo usklajene investicije s posameznimi elektrodistribucijskimi podjetji.  
  • RTP 110/20 kV Plave, ki obsega razširitev stikališča 110 kV v GIS izvedbi, sekundarno opremo in skupni projekt družb SENG, Eles, Elektro Primorska in SODO.  
  • Nabava energetskih transformatorjev za objekte RTP 110/20 kV Dobrava 2x31,5 MVA in RTP 110/20 kV Ljutomer 2x31,5 MVA. V obeh primerih gre za zamenjavo transformatorjev zaradi potreb po večji moči v obstoječih objektih. Tudi tu gre za skupno investicijo s posameznim elektrodistribucijskim podjetjem.  

Poleg tega bomo nadaljevali tudi z urejanjem lastninsko pravnih odnosov in preureditvijo napajanja na kompleksu Nafta Lendava. Za območje Poslovne cone Tezno (bivši Tam Maribor), ki je zelo zahtevno za preureditev napajanja, bodo izvedeni projekti in obdelane možnosti dokončne rešitve.  

Posebno pozornost  bomo namenili zaključenim distribucijskim sistemo (ZDS)

Družba SODO bo tudi v bodoče urejala statuse elektroenergetske infrastrukture, ki ni v lasti družbe SODO ali pogodbenih partnerjev, in ima status javne infrastrukture. Pri tem bomo posebno pozornost namenili zaključenim distribucijskim sistemom (ZDS), ki niso izpolnili pogoja za pridobitev statusa ZDS. Omenjena infrastruktura danes predstavlja potencialno nevarnost, saj neurejena razmerja na tej infrastrukturi predstavljajo tveganje za delovanje sistema (marsikje namreč ni jasno lastništvo in vzdrževanje objektov).  

Na tem področju bomo za učinkovitejše izvajanje dodatno pozornost namenili tudi samemu izvajanju javnih razpisov za objekte, kjer je javni razpis za izvedbo potreben glede na zakonska določila. V prvem kvartalu leta 2016 bo družba izbrala/določila prioritetne objekte za reševanje statusa, v naslednjih letih pa bo izvajala aktivnosti za načrtovane investicije. 

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.