Priklop malih sončnih elektrarn na električno omrežje

Objavljeno: 1. 6. 2021
in Aktualno, Medijsko središče

- Sporočilo za javnost –

Investitorji, pozor – preverite, ali ima oprema, ki vam jo ponujajo ponudniki proizvodnih naprav, ustrezne certifikate

Maribor, Ljubljana, Celje, Kranj, Nova Gorica, 1. 6. 2021


1. marca 2021 so v veljavo stopila v Uradnem listu RS št. 71/21 objavljena nova Sistemska obratovalna navodila distribucijskega sistema električne energije s prilogami (SONDSEE), katerih javne obravnave so potekale od 1. 6. 2016 do 28. 6. 2019. Podlaga za vsebine SONDSEE, povezane s priključevanjem proizvodnih naprav, je Evropska uredba komisije (EU 2016/631) o Zahtevah za generatorje (v nadaljevanju: RfG), ki je pričela veljati leta 2016, in je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. Na podlagi te uredbe so bili za Slovenijo določeni nacionalni pragovi in določene neizčrpne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati elektroenergijski moduli*.

 Skladno s SONDSEE se za proizvodne naprave, za katere investitorji podajo vloge za priključitev od 1. 3. 2021 dalje, zahteva preverjanje zagotavljanja skladnosti proizvodnih naprav in je podrobneje opredeljeno v Prilogi 5 »Navodila za priključevanje in obratovanje proizvodnih naprav in hranilnikov priključenih v distribucijsko elektroenergetsko omrežje, poglavje XVII Zagotavljanje in spremljanje skladnosti proizvodnih naprav«

 Vsem bodočim investitorjem, v izogib morebitnim težavam in dolgim časovnim rokom za priključitev, svetujemo, da pred odločitvijo o nakupu proizvodne naprave od ponudnika pridobijo informacije in zagotovila, da njihova oprema v celoti izpolnjuje zahteve za priključitev na distribucijski sistem. Vsi investitorji so s pogoji za priključitev njihove proizvodne naprave seznanjeni v soglasju za priključitev (v nadaljevanju: soglasje).

Navedene nove zahteve za priključitev proizvodnih naprav veljajo za tiste naprave, za katere so bile podane vloge in izdana soglasja za priključitev po 1. 3. 2021. Vse ostale proizvodne naprave, za katere so bile podane vloge in izdana soglasja do 28. 2. 2021, pa se na distribucijski sistem električne energije priključijo po pogojih iz obstoječega soglasja, izdanega pred 1. 3. 2021.

Distribucijski operater električne energije SODO želi čim več zainteresiranim uporabnikom sistema omogočiti priključitev na distribucijski sistem, prav tako želi v luči nujnega postopnega razogljičenja oskrbe z električno energijo prispevati k čim prejšnjemu in čim bolj obširnemu zelenemu energetskemu prehodu. Zato svoje aktivnosti skupaj s pogodbenimi izvajalci usmerja v omogočanje povečane rabe obnovljivih virov in učinkovite rabe energije, skladno s sprejeto nacionalno in evropsko zakonodajo, ob zagotavljanju varnega in zanesljivega obratovanja distribucijskega sistema.

V smeri pohitritve postopkov priključevanja, SODO s proizvajalci in ponudniki opreme za sončne elektrarne aktivno proučuje morebitna odprta vprašanja in išče tehnične rešitve na ta vprašanja.

Z namenom čim bolj učinkovite izvedbe prehoda na nov način prevzemanja in priključevanja proizvodnih naprav ter obveščanja o novostih s tega področja tudi ostalih ponudnikov opreme, je družba SODO za namene dokazovanja skladnosti proizvodne naprave z zahtevami Uredbe komisije EU 2016/631 in SONDSEE, dne 23. 2. 2021 na svoji spletni strani: https://sodo.si/sl/objave/zagotavljanje-skladnosti-proizvodne-naprave-z-zahtevami-uredbe-komisije-eu-2016631-sondsee izdala posebno obvestilo glede zahtev in hkrati pozvala proizvajalce k zagotovitvi ustreznih dokazil za njihovo opremo.

Zahteve za zagotavljanje skladnosti

Zahteve za zagotavljanje skladnosti se delijo na 3 področja:

 • 1. glede varnosti skladno s Pravilnikom o omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu, ki je načrtovana znotraj določenih napetostnih mej (Ur. l. RS 39/16 – Pravilnik LVD)
 • 2. glede elektromagnetne združljivosti skladno s Pravilnikom o elektromagnetni združljivosti (Ur.l.RS 39/16 – Pravilnik EMC)
 • 3. zahteve po RfG in SONDSEE.

Dokazilo za prvo in drugo področje sta lahko:

 • izjava EU o skladnosti proizvodne naprave (proizvajalca, montažerja) z ustreznimi merilnimi poročili iz tehnične dokumentacije izdelka, ali
 • certifikat laboratorija (npr. SIQ ali katerega koli drugega znotraj EU).

Dokazilo za tretje področje sta lahko:

 • certifikat o opremi pooblaščenega akreditiranega laboratorija, ki mu lahko akreditacijo podeli nacionalni član Evropskega združenja za akreditacijo ustanovljen po Uredbi (ES) 765/2008, ali
 • izjava (EU) o skladnosti proizvodne naprave (s strani proizvajalca ali montažerja) z ustreznimi merilnimi poročili, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje zahtev po RfG, SONDSEE in izdanem soglasju.

Podrobneje je ves postopek zagotavljanja skladnosti določen v Prilogi 5 SONDSEE, poglavje XVII Zagotavljanje in spremljanje skladnosti, postopek odobritve obratovanja pa v poglavju XVI. Priloga 5 je dostopni na spletni strani SODO: https://sodo.si/sl/kdo-smo/zakonodaja/sondsee/veljavni-dokumenti-sondsee.

Testiranje opreme, ki dokazuje izpolnjevanje zahtev iz uredbe o RfG, lahko opravljajo proizvajalci opreme ali akreditirani merilni laboratoriji, ki jih ta proizvajalec izbere. Izpolnjevanje zahtev dokazujejo proizvajalci opreme dokazujejo z ustreznimi certifikati in merilnimi protokoli, ki te dokumente posredujejo pravnim osebam, ki njihovo opremo montirajo na terenu. Ti pa v imenu investitorjev dokazila dostavijo v postopku priklopa proizvodne naprave distribucijskim podjetjem, ki tak priklop po izpolnitvi vseh zahtev izvedejo.

Izvajalec, ki montira proizvodne naprave na konkretnih lokacijah, mora podati izjavo, kako je nastavil zaščite v tej proizvodni napravi ali poročilo o meritvah zaščit za priključitev v srednjenapetostno omrežje, ter poročilo o izpolnjevanju karakteristike jalove energije, ki se izvede z meritvami po postopkih, določenih v poglavju XIX in XX priloge 5 SONDSEE.


Seznanitev s postopkom izdajanja soglasij za priključitev in preverjanje stanja omrežja

Distribucijska podjetja (Elektro Celje, d. d., Elektro Gorenjska, d. d., Elektro Ljubljana, d. d., Elektro Maribor, d. d. in Elektro Primorska, d. d.), kot pooblaščeni izvajalci, samostojno, skladno s stanjem distribucijskega sistema na konkretni lokaciji in skladno s pravili iz SONDSEE, odločajo o priključitvi na distribucijski sistem. Pri tem se lahko izvajajo vse možne tehnične rešitve, ki so skladne s SONDSEE, pravili obratovanja distribucijskega sistema, tehničnimi zmožnostmi opreme proizvodne naprave in pričakovanimi interesi investitorja proizvodne naprave.

Sledenje povečanju obsega vlog za izdajo soglasja za proizvodne naprave predstavlja velik izziv, saj je veliko bolj zahteven v primerjavi s priključevanjem klasičnih odjemalcev, ker zahteva dodatne analize.

Prav tako predstavlja problem sumarni vpliv večih proizvodnih naprav na istem delu omrežju, kjer brez tehnične analize, simulacij in - v vedno več primerih - tudi brez opravljenih enotedenskih meritev kakovosti izdaja soglasja ni možna.

Število vlog po posameznih območjih distribucijskega sistema je, glede na število odjemalcev, različna. Značilnosti in konfiguracija omrežja se med posameznimi distribucijskimi območji razlikuje (kot so: dolžina omrežja na odjemalca, zasičenost z že priključenimi proizvodnimi viri, proste kapacitete v omrežju, in podobno).

Več informacij: https://sodo.si/sl/kdo-smo/zakonodaja/sondsee

-----------------------------------------------------

*Dodatna  pojasnila:

Zagotavljanje nacionalnih pragov za elektroenergijske module

Agencija za energijo je 10. 10. 2018 potrdila predlog nacionalnih pragov največjih zmogljivosti za elektroenergijske module, ki ga je podala družba ELES, d. o. o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, na podlagi Uredbe Komisije (EU) 2016/631 z dne 14. aprila 2016 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev proizvajalcev električne energije na omrežje. Vsebina je dostopna tukaj: https://www.eles.si/novice/ArticleID/13876/Odobritev-predloga-nacionalnih-pragov-za-elektroenergijske-module.

Določitev nacionalnih posebnosti

Agencija za energijo je potrdila predlog nacionalnih neizčrpnih zahtev, ki ga je na podlagi določil Uredbe Komisije (EU) 2016/631 z dne 14. aprila 2016 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev proizvajalcev električne energije na omrežje, podala družba ELES, d. o. o.,  sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja. Sistemski operater in distribucijski operater sta morala svoja sistemska obratovalna navodila za prenosni in distribucijski sistem električne energije uskladiti z odobrenim predlogom zahtev. Vsebina je dostopna tukaj: https://www.eles.si/novice/ArticleID/13990/Potrditev-predloga-nacionalnih-neiz%C4%8Drpnih-zahtev-iz-Uredbe-Komisije-EU-2016-631

Pred sprejemom obeh dokumentov sta potekali javni obravnavi:

https://www.agen-rs.si/izvajalci/elektrika/kodeksi-omrezja/posvetovanja-o-predlogih-odlocitev.

Na podlagi ugotovitev javne obravnave meja med razredi A in B za energijske module glede na uredbo RfG in temu sledečem usklajevanju znotraj slovenskih podjetij za distribucijo električne energije ter sestanku delovne skupine v okviru SODO za določitev neizčrpnih zahtev RfG, ki je potekal 2. 2. 2017, je SODO predlagal spremembe meja med razredi A in B.

Obrazložitev predloga spremembe meje med razredoma A in B. 

Glede na: 

 • dolgoročen trend zmanjševanja deleža energijskih modulov v visokonapetostnem omrežju glede na vse energijske module v omrežju in s tem povezane manjše regulacijske moči ter sistemske rezerve v prenosnem omrežju;
 • usmeritve Evropske skupnosti k odprtemu trgu z električno energijo in sistemskih storitev;
 • težnje evropskih operaterjev prenosnih omrežij po čim bolj stabilnem evropskem prenosnem omrežju ter
 • odpiranje možnosti uvajanja čim več rešitev s področja Smartgrids v distribucijskem omrežju,

se je meja med razredoma A in B namesto 150 kW določila na 10 kW.


S tem je:

 • omogočeno na željo lastnika energijskega modula sodelovanje pri sistemskih storitvah v omrežju tudi elektrarnam manjših moči;
 • še bolj spodbujen odprti trg električne energije ter sistemskih storitev v okviru EU;
 • omogočena boljša stabilnost elektroenergetskega omrežja zaradi večjega števila ponudnikov sistemskih storitev;
 • omogočena priključitev večjega števila energijskih modulov v omrežje, saj bodo le ti bolje opremljeni za primere težav v omrežju.

Meja moči energijskega modula 10 kW ustreza (ob upoštevanju standardnega faktorja delavnosti 0,95) naznačenemu toku energijskega modula 16 A fazno v nizkonapetostnem omrežju pri trifazni priključitvi. Obratovanje in priključevanje takšnih energijskih modulov (do 16 A fazno) obravnava evropski standard SIST EN 50438.

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.