Obvestilo ponudnikom električne energije za pokrivanje izgub v distribucijskem omrežju in oskrbe SODO za leto 2022

Podjetje SODO d. o. o.
Kontaktna oseba
Dokumentacija

Brez dokumentov

Rok za oddajo ponudb 23. 4. 2020
Opombe

Obvestilo ponudnikom električne energije za pokrivanje izgub v distribucijskem omrežju in oskrbe SODO za leto 2022 

Nadzorni svet družbe SODO je dne 16. 4. 2020 podal soglasje k Avkcijskim pravilom in k podpisu pogodbe o nakupu električne energije za pokrivanje izgub v distribucijskem omrežju in oskrbe SODO za leto 2022.

Avkcija bo potekala 23. 4. 2020.

Bančne garancije za resnost ponudbe je treba dostaviti na naslov družbe SODO ali položiti bančni depozit do torka, 21. 4. 2020.


Drugi odstavek 19. člena Pogodbe o nakupu in prodaji električne energije za potrebe SODO v elektrodistribucijskem sistemu Republike Slovenije v letu 2022 se spremeni tako, da se glasi:

»Pogodbeni stranki soglašata, da bosta vsako nesoglasje, spor ali zahtevek, ki izvira iz te pogodbe reševali sporazumno. Spori, ki jih ne bo mogoče rešiti na ta način, bodo dokončno rešeni v postopku pred Stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani, Dimičeva 13. Spor bo reševal arbiter posameznik po postopku, kot ga določa Pravilnik o postopku pred omenjeno arbitražo, po slovenskem pravu in v slovenskem jeziku.«.


V 13. členu Pogodbe o izravnavi se doda nov drugi odstavek (protikorupcijska klavzula), ki se glasi:

»Pogodbeni stranki soglašata, da je pogodba v primeru, da kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke (prodajalca), predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.«.

Objavljeno 16. 4. 2020
Zadnja sprememba 16. 4. 2020 12:51
Nazaj na seznam
Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.