Zagotavljanje skladnosti proizvodne naprave z zahtevami Uredbe komisije EU 2016/631 in SONDSEE

Objavljeno: 23. 2. 2021
in Aktualno, Medijsko središče

Spoštovani!

Dne 19. 1. 2021 so bila v Uradnem listu Republike Slovenije št. 7/21 objavljena nova Sistemska obratovalna navodila distribucijskega sistema električne energije (v nadaljevanju SONDSEE) skupaj s prilogami.

Za področje priključevanja proizvodnih naprav je poleg samih SONDSEE pomembna predvsem priloga 5, ki na novo uvaja zagotavljanje skladnosti z Uredbo komisije EU 2016/631 o Zahtevah za generatorje (v nadaljevanju RfG) in SONDSEE ter izdajo dokumenta o odobritvi obratovanja.

Zahteve za zagotavljanje skladnosti se delijo na 3 področja:

1. glede varnosti skladno s Pravilnikom o omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu, ki je načrtovana znotraj določenih napetostnih mej (Ur.l.RS 39/16 – Pravilnik LVD)

2. glede elektromagnetne združljivosti skladno s Pravilnikom o elektromagnetni združljivosti (Ur.l.RS 39/16 – Pravilnik EMC)

3. zahteve po RfG in SONDSEE

Dokazilo za prvo in drugo področje sta lahko:

  • Izjava EU o skladnosti proizvodne naprave (proizvajalca, montažerja) z ustreznimi merilnimi poročili iz tehnične dokumentacije izdelka, ali
  • certifikat laboratorija (npr. SIQ)

Dokument se izda v slovenskem jeziku skupen za oba pravilnika za proizvod (pravilnik LVD) ali opremo (pravilnik EMC – aparat ali nepremični sestav), pri čemer mora biti iz dokumenta razvidno predvsem izpolnjevanje zahtev poglavja VI.2 Priloge 5 SONDSEE glede mej dovoljenih motenj naprav v omrežje, ki v osnovi spada pod področje Pravilnika EMC.

Zahteve za tretje področje (RfG in SONDSEE) se določajo po tipih proizvodne naprave (energijskega modula):

Tip A (≥ 800W - ≤ 150kW)

- logični vmesnik (vhod), ki zagotavlja prenehanje oddaje izhodne delovne moči v 5 sekundah po prejemu navodila na vhodu

- frekvenčna stabilnost

- zmanjšanje delovne moči pri povišani frekvenci

- zdržnost pri spremembah frekvence

- avtomatski vklop v omrežje

Tip B (> 150kW - ≤ 5MW)

- logični vmesnik (vhod) za namen regulacije izhodne delovne moči, da se po prejemu navodila na vhodu izhodna delovna moč zmanjša

- frekvenčna stabilnost

- zmanjšanje delovne moči pri povišani frekvenci

- zdržnost pri spremembah frekvence

- obratovalne sheme, zaščita in merjenje

- FRT Karakteristika

- avtomatski vklop v omrežje

 -avtomatski ponovni vklop v omrežje po napaki

- sposobnost zagotavljanja jalove moči

- karakteristika jalove moči

- izmenjava obratovalnih podatkov (za PN ≥ 100 kW)

Dokazilo za tretje področje sta lahko:

- Opremni certifikat pooblaščenega akreditiranega laboratorija za posamezni tip (A ali B (NN ali SN)), ki mu lahko akreditacijo podeli nacionalni član Evropskega združenja za akreditacijo ustanovljen po Uredbi (ES) 765/2008, ali

- Izjava (EU) o skladnosti proizvodne naprave (proizvajalca, montažerja) z ustreznimi merilnimi poročili, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje zahtev po RfG, SONDSEE in izdanem SZP (usmeritve za izdelavo SONDSEE Poglavje XVII.3.1)

Podrobneje je ves postopek zagotavljanja skladnosti določen v Prilogi 5 SONDSEE, poglavje XVII Zagotavljanje in spremljanje skladnosti, postopek odobritve obratovanja pa v poglavju XVI.

Na koncu z namenom zagotovitve čim bolj učinkovitega prehoda prevzema in priključitve proizvodnih naprav na nov način pozivamo vse proizvajalce opreme za proizvodne naprave (generatorji, razsmerniki, …) in montažerje nepremičnih sestavov, da zadevo čim prej proučijo in v najkrajšem možnem času skupaj s proizvajalci opreme iz tujine zagotovijo ustrezna dokazila, da njihova oprema in aparati v nepremičnih sestavih izpolnjujejo vse zahteve RfG in SONDSEE. K temu obvestilu prilagamo Tabeli parametrov, Annex C iz SIST EN 50549-1 in 2 (obe prilogi sta neuraden dokument – v primeru morebitnih odstopanj veljata RfG in SONDSEE!), v katerih so navedene slovenske nacionalne zahteve.

Annex C iz SIST EN 50549-1 

Annex C iz SIST EN 50549-2 

Za dodatna pojasnila, prosimo, kontaktirajte našega sodelavca Matjaža Miklavčiča; matjaz.miklavcic(at)eles.si.

Lep pozdrav!

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.