Spremembe Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje stroškov za elektroenergetska omrežja

Objavljeno: 5. 1. 2009
in Aktualno

Vlada RS je včeraj na dopisni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo dala soglasje k Aktu o spremembah in dopolnitvah Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja, ki ga je sprejel Svet Javne agencije RS za energijo na svoji 28. izredni seji 22. decembra 2008.
Javna agencija Republike Slovenije za energijo (agencija) je na podlagi 27. in 87. člena Energetskega zakona (EZ) in 6. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo pristojna za izdajo splošnega akta, s katerim se predpišeta metodologija za obračunavanje in metodologija za določitev omrežnine in kriteriji za ugotavljanje upravičenih stroškov in sistem obračunavanja teh cen za elektroenergetska omrežja. 31. decembra 2008 prenehajo veljati pravila, izhodišča in kriteriji za obračun omrežnine v regulativnem obdobju 2006 – 2008, zato je agencija pripravila nov Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine, ki bo podlaga za obračun omrežnine v regulativnem obdobju 2009 – 2011. Agencija je dne 24. novembra 2008 v vladno proceduro posredovala predlog novega akta.
Zaradi poteka dogodkov in medresorske obravnave predlaganega akta ne bo mogoče pravočasno uskladiti in popraviti v roku, ki bi zagotavljal uveljavitev iz tega izhajajočih tarifnih postavk omrežnine za regulativno obdobje 2009 – 2011 s 1. 1. 2009, je svet agencije na svoji 28. izredni seji dne 22. 12. 2008 do uveljavitve ustrezno usklajenega novega akta sprejel podaljšanje veljavnosti veljavnega Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja (Uradni list RS, št. 21/05). Vlada pa je na današnji dopisni seji k temu dala soglasje.
Predlagano podaljšanje veljavnosti akta je v skladu tako z EZ in tudi z evropsko direktivo 2003/54/ES. S podaljšanjem bo sistemskima operaterjema zagotovljen prihodek iz omrežnine na ravni izravnanega prihodka leta 2008, povišanega za razliko priznanih stroškov nakupa električne energije za izgube v omrežju in nakupa sistemskih storitev v letu 2009. Več

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.