Razpis za direktorja/direktorico družbe

Objavljeno: 21. 5. 2020
in Aktualno, Medijsko središče, Razpisi

Nadzorni svet družbe SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor, objavlja razpis za

 direktorja/direktorico družbe.

Kandidat za direktorja družbe SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o. mora poleg delovnopravnih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • da ima najmanj univerzitetno izobrazbo tehnične, ekonomske ali pravne smeri;
  • da ima najmanj 5 (pet) let vodstvenih delovnih izkušenj;
  • da aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik;
  • da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine oziroma je, v primeru obsodbe minilo pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti od prestane kazni zapora;
  • da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica oziroma, v primeru izrečene prepovedi opravljanja poklica, prepoved ne velja več;
  • da ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katero je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, oziroma sta, v primeru pravnomočne obsodbe, minili dve leti od pravnomočnosti sodbe.

Prednost bodo imeli kandidati, ki imajo izkušnje na elektroenergetskem področju.

Prijavi je treba priložiti:

1. življenjepis (v obliki in vsebini, določeni z obrazcem Europass)

2. motivacijsko pismo (z navedbo razlogov za prijavo)

3. dokazilo o izobrazbi

4. dokazilo o delovnih izkušnjah

5. fotokopijo potrdila o državljanstvu ali osebne izkaznice ali potnega lista

6. lastno izjavo o izpolnjevanju pogojev iz tretje in četrte alineje drugega odstavka tega razpisa

7. izjavo, da bo v primeru poziva pridobil dokazila iz uradnih evidenc o izpolnjevanju pogojev iz tretje in četrte alineje iz drugega odstavka tega razpisa

8. izjavo, da kandidat ni v kazenskem postopku

9. vizijo razvoja družbe v pisni obliki na največ petih straneh na podlagi javno dostopnih podatkov o družbi.

Direktor bo imenovan za mandatno dobo štirih (4) let.

Kandidati naj popolne prijave z zahtevanimi dokazili in vizijo razvoja družbe pošljejo v zaprti ovojnici, priporočeno po pošti, v roku 12 dni po objavi razpisa, na naslov: NADZORNI SVET SODO d. o. o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor, s pripisom »Za nadzorni svet SODO d. o. o. – javni razpis za direktorja družbe SODO d. o. o. (ne odpiraj)«. Kandidati naj v svoji prijavi obvezno navedejo tudi svoj elektronski naslov.

Nepravočasne prijave bodo izločene in zavržene. Nadzorni svet bo kandidate vabil na razgovor po elektronski pošti. Kandidati bodo o izidu razpisa pisno obveščeni.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.