Raziskava SODO na temo elektromobilnosti

Družba SODO je v obdobju junij - julij 2015 opravila primerjalno raziskavo med poslovnimi odjemalci električne energije  - podjetji (v raziskavo je bilo zajetih 519 podjetij različnih velikosti in dejavnosti iz vseh slovenskih regij) v Sloveniji  med drugim tudi o njihovih namerah za uporabo električnih vozil v službene namene in o razširitivi svojega voznega parka na električna vozila.

V nadaljevanju predstavljamo povzetek te raziskave. (N=519)

Podjetij v Sloveniji, ki razpolagajo z voznim parkom, je skoraj 80 %, kar je zelo podobno stanju iz leta 2012. Leta 2015 ugotavljamo, da ima največ podjetij (38 %), manj kot tri vozila, 33 % podjetij 4-9 vozil, 17 % od 10-20 vozil, 12 % podjetij pa v svojem voznem parku poseduje več kot 21 vozil.

V letu 2012 smo respondente prvič vprašali po povprečnih razdaljah, ki jih njihovi zaposleni opravijo na eni službeni poti. V letu 2015 lahko opazimo manjše spremembe glede na preteklo merjenje. Podjetja navajajo, da gre pri službenih poteh najpogosteje za razdalje med 51 in 150 km (26 %), sledijo pa jim razdalje do 25 km (20 %) ter do 26-50 km (17 %) in 151-350 km (17 %). Zaznamo torej porast za 6 odstotnih točk pri razdalji 51-150 km. Najredkeje zaposleni na službeni poti prevozijo povprečno razdaljo 351 km ali več.

Delež podjetij, ki že imajo vozila na alternativni pogon se, glede na pretekla leta, ni bistveno spremenil in znaša 2,5%. Po drugi strani zaznamo rahel porast podjetij, ki razmišljajo o tovrstnem nakupu v prihodnje. Vidimo, da glede na merjenje izpred dveh let govorimo o porastu v višini dveh odstotnih točk na 24 %, če pa ta podatek primerjamo s prvim merjenjem leta 2009 pa vidimo, da gre za porast v višini 10 odstotnih točk. Hkrati se niža delež podjetij, ki o tovrstnem nakupu ne razmišljajo, vendar je delež še zmeraj relativno visok (69 %).

Ni zaznati pomembnejših razlik glede na regijo in tip podjetja, med tem, ko zaznamo statistično značilne razlike glede na velikost podjetja. Med podjetji, ki razmišljajo o tovrstnem nakupu v prihodnje, je izrazito veliko število malih podjetij.

Podjetja, ki posedujejo vozila na alternativni pogon, smo nadalje povprašali o vrsti pogona teh vozil. V letu 2012 so bila najbolj pogosta vozila na avtoplin, in prav tako je tudi leta 2015. Takšna vozila poseduje 6 podjetij, prav toliko pa jih ima tudi vozila na električni pogon, eno podjetje pa navaja tudi hibridno vozilo.

Podjetja, ki imajo električna vozila (6 podjetij v 2015) smo letos prvič vprašali o pogostosti polnjenja vozil. 3 podjetja polnijo vozila enkrat dnevno, 2 podjetji enkrat tedensko in eno podjetje večkrat na teden.

V primeru, da bi zaposleni imeli vozila na električno energijo, bi jih leta 2010 lahko polnili med delovnim časom le v dobrem 1 % vprašanih podjetij, danes se je ta delež povišal na 3,5 % podjetij. Delež podjetij, ki razmišlja o tem, da bi priklopna mesta postavili v prihodnosti se iz leta v leto zvišuje in v letu 2015 znaša 42 %, hkrati pa 40 % podjetij o tem ne razmišlja.

Med regijami ne obstajajo razlike, razlike pa zaznamo glede na velikost podjetja, kjer med tistimi podjetji, ki navajajo, da razmišljajo o postavitvi polnilnih mest, izstopajo mala podjetja.

V letu 2015 se je v primerjavi s predhodnim merjenjem povečal delež podjetij, ki imajo eno priklopno mesto (4 podjetja), sledijo 3 podjetja z dvemi priklopnimi mesti in 2 podjetji s tremi priklopi.

V letu 2015 smo v sklopu vprašanj, ki se nanašajo na vozni park dodali novo vprašanje in sicer nas je zanimalo, kakšen je vpliv postavitve večjega števila hitrih polnilnic na nakup vozil na električni pogon31 % podjetij navaja, da bi to v njihovem podjetju verjetno vplivalo na nakup službenih vozil na električni pogon. Spodbuden je tudi podatek, da bi pri 18 % podjetij večje število polnilnic zagotovo vplivalo na nakup tovrstnih vozil. Skupaj torej kar 49 % podjetij podaja pozitivne odgovore. 

Hitra polnilnica SODO

Spletna stran uporablja piškotke za personalizacijo in analizo prometa.